NL / EN

Jaarverslag 2015

To the top

Aanvullende informatie


Begrippen en afkortingen

Berekend verbruik

Energieverbruik dat potentieel verminderd wordt met de uitvoering van energiebesparende maatregelen, waarbij de energiebesparing van de maatregelen berekend is volgens de algemene rekenmethodiek zoals vastgelegd in de Handreiking Monitoren MJA3-convenant.

Carbon Disclosure Project (CDP)

Een onafhankelijke non-profit organisatie die wereldwijd streeft naar de mitigatie van de uitstoot van broeikasgassen. Voor meer informatie zie: http://www.cdp.net.

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

Het CBF geeft informatie over goede doelen en bevordert verantwoorde fondsenwerving en bestedingen. Voor meer informatie zie: http://www.cbf.nl.

CertiQ

CertiQ certificeert energie die is opgewekt uit de duurzame bronnen zon, water, wind en biomassa. CertiQ is voor deze taak aangewezen door de Nederlandse overheid. De Garanties van Oorsprong die zij elektronisch verstrekken, zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. Certificaten die worden uitgegeven door CertiQ zijn verhandelbaar binnen Europa. Voor meer informatie zie: http://www.certiq.nl.

CO2emissiefactoren.nl

De lijst CO2-emissiefactoren is het initiatief van SKAO, Stichting Stimular, Connekt, Milieu Centraal en het ministerie van Infrastructuur en Milieu en is tot stand gekomen in samenwerking met diverse belanghebbenden naar aanleiding van een Green Deal met de betrokken partijen. Voor meer informatie zie: http://www.co2emissiefactoren.nl.

CPU's

De Centrale Processor Unit van een server. Omdat de chips tegenwoordig meer dan 1 processor hebben wordt tegenwoordig de term CPU Cores (CPU kernen) gebruikt.

CRM

Customer Relationship Management

DAB+

Digital Audio Broadcasting. Systeem voor gedigitaliseerde radio uitzendingen.

DIP (Deinkted Pulp)

Gerecyclede papiervezels die zijn verwerkt door chemicaliën, waarmee drukinkten en andere ongewenste elementen verwijderd zijn van de papiervezels. Het proces heet deinking.

Duurzame berichtgeving

Duurzame thema’s die vakkundig en duidelijk verwoord zijn in onder meer specials, advertenties, branded content en actualiteiten.

EBITDA

Earnings before Interest, Amortisation and Depreciation (EBITDA) is een maatstaf voor het meten van de resultaatontwikkeling. De EBITDA is het bedrijfsresultaat exclusief afschrijving, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen.

Energie Efficiëntie Plan (EEP)

Een hulpmiddel voor het nemen van energie-efficiency verbeterende maatregelen bij het interne planningsproces van bedrijven. In het plan wordt vastgelegd wanneer welke maatregelen worden uitgevoerd. Het is een verplicht element bij de meerjarenafspraken energie-efficiency.

FSC

Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen. Voor meer informatie zie: http://www.fsc.nl.

Greenhouse Gas Protocol

Een internationale standaard voor het meten, berekenen en rapporteren van de uitstoot van broeikasgassen. Voor meer informatie zie: http://www.ghgprotocol.org/.

GRI

Global Reporting Initiative (GRI) stuurt aan op duurzaamheidrapportage door alle organisaties. GRI produceert ‘s werelds meest volledige Sustainability Reporting Framework, om zo meer transparantie van organisaties te bewerkstelligen. Voor meer informatie zie: https://www.globalreporting.org.

GRP’s

Gross Rating Points. Meeteenheid voor kijk- en luisterdichtheid.

HOI

Het Oplage Instituut (HOI) verzamelt, controleert en publiceert oplagecijfers van in Nederland verschijnende media. Sinds 1 januari 2015 overgenomen door NOM (Nationaal Onderzoek Multimedia).

International Labour Organization (ILO)

De Internationale Arbeidsorganisatie is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. Het bevorderen van sociale rechtvaardigheden in werk gerelateerde situaties is één van de belangrijkste doelstellingen van de ILO. Voor meer informatie zie: http://www.ilo.org.

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

NLO / Intomart

Nationaal Luister Onderzoek / Intomart.

NOM

Nationaal Onderzoek Multimedia (zie HOI).

NMR

Nielsen Media Research.

OESO richtlijnen

De OESO-richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid (en 45 andere landen) van bedrijven verwacht bij het (internationaal) zakendoen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ze bieden handvatten voor bedrijven om met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid of milieu. Voor meer informatie zie: http://www.oesorichtlijnen.nl/

Online producten hosting

De hosting van de door TMG in eigen beheer ontwikkelde, online producten. Buiten deze definitie vallen de hosting van aangekochten SAAS producten en backoffice producten.

OTT

Over The Top, content die via internet voor iedereen toegankelijk is, onafhankelijk van een distributeur (term wordt met name gebruikt voor video).

PEFC

Het Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) is een wereldwijd non-profit en onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Voor meer informatie zie: http://pefcnederland.nl.

Private marketplace

Private Market Place-advertising is een vorm van online advertentieverkoop waarbij aan een geselecteerde groep adverteerders advertentieruimte wordt aangeboden, via real-time biedingen. Het geeft uitgevers meer grip op welke media-inkopers, adverteerders en creatieven op hun sites te zien zijn en het werkt efficiënter dan directe verkoop.

PUE

Power Usage Effectiveness is een waarde waarmee datacenters bepalen hoe efficiënt het bedrijf met energie omspringt.

RAB

Radio Advies Bureau, marketingorganisatie van alle landelijke en regionale, publieke en commerciële radiostations

SKAO

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen is een organisatie die een methode publiceert voor de meting van CO2-prestaties van bedrijven. Als onderdeel van deze methode publiceert zij CO2-emissiefactoren.

Total Cost of Ownership

Total Cost of Ownership (TCO) is gebaseerd op het volledig inzichtelijk maken van alle kosten gerelateerd aan de aanschaf, het gebruik en de verwijdering/het hergebruik van ingekochte goederen en diensten.

Transparantiebenchmark

De Transparantiebenchmark is een jaarlijks onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving bij Nederlandse ondernemingen.

UN Global Compact

Een initiatief van de Verenigde Naties waarin overheden, het bedrijfsleven en uiteenlopende instellingen samenwerken om universele principes rondom mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en corruptiebestrijding te ontwikkelen en toe te passen. Voor meer informatie zie: https://www.unglobalcompact.org.


Toelichting geïntegreerde rapportage

Transparantie is een van onze strategische duurzaamheidsthema’s. We laten dat onder meer zien met deze verdere stap naar een geïntegreerd jaarverslag van TMG, waarin over strategische, financiële en niet-financiële (i.e. duurzaamheid) prestaties wordt gerapporteerd.

TMG is van mening dat duurzaamheid en het behalen van gezonde financiële resultaten niet los van elkaar staan, maar elkaar juist versterken. In dit jaarverslag wordt daarom inzicht gegeven in de impact van TMG op economisch, milieu en maatschappelijk gebied.

Het verslag rapporteert over de daaraan gerelateerde activiteiten uit de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. Voor een transparante en geïntegreerde rapportage volgt TMG de richtlijnen van de International Integrated Reporting Council (IIRC), dat hiervoor een raamwerk heeft ontwikkeld.

Ook andere geaccepteerde richtlijnen zijn een bron van inspiratie voor de samenstelling van deze verslaggeving. Daarbij gaat het om de:

  • Transparantiebenchmark, vastgesteld door het Nederlandse Ministerie van Economische zaken;
  • De richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI G4). Deze richtlijnen zijn toegepast op het core-niveau. Dit houdt in dat er gerapporteerd wordt op basis van GRI-indicatoren die materieel zijn voor de bedrijfsvoering van TMG. In de GRI-tabel wordt vermeld welke GRI-indicatoren waar zijn opgenomen in dit verslag;
  • Het Carbon Disclosure Project (CDP).

Scope

Alle onderdelen van TMG, in binnen- en buitenland, vallen binnen de reikwijdte en afbakening van dit verslag. Voor de scope van de financiële prestaties wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. Voor de niet-financiële prestaties rapporteert TMG alleen over de bedrijfsonderdelen waar zij meer dan 50% eigenaar van is. Deze data hebben ook geen betrekking op andere stakeholders uit de keten zoals bijvoorbeeld klanten of leveranciers. 

Duurzaamheidsthema’s

In dit verslag wordt een aantal materiële duurzaamheidsthema’s behandeld. Deze thema’s zijn bepaald door de belangen van de stakeholders van TMG te combineren met de impact die de duurzaamheidsthema’s hebben op het bedrijfssucces van TMG. Zie de materialiteitsanalyse.

In 2015 is het duurzaamheidsbeleid van TMG aangescherpt en vastgelegd in ‘TMG elke dag bewust betrokken’. Voor zover mogelijk zijn de prestaties op onze materiele duurzaamheidsthema’s in 2015 in dit jaarverslag weergegeven. In 2016 wordt het beleid verder uitgerold. Vanaf 2016 zal deze rapportage dan ook een completere invulling krijgen, inclusief duurzaamheidsdoelstellingen en Key Performance Indicatoren.

Validiteit van de data

TMG laat duurzaamheidsdata van dit verslag nog niet extern verifiëren. De prioriteit ligt op dit moment bij het implementeren van duurzaamheid binnen de organisatie. De gegevens waarover wordt gerapporteerd in dit verslag, zijn berekend op basis van data die zijn opgevraagd bij de verantwoordelijke business units, afdelingen en stafafdelingen. De gegevens zijn door de verantwoordelijke functionarissen geverifieerd op plausibiliteit. Voor de berekeningen van de CO2-uitstoot houdt TMG de actuele well-to-wheel data aan van CO2emissiefactoren.nl ultimo jaar. Deze website biedt een eenduidige lijst kerncijfers over CO2-uitstoot, wat een vergelijking tussen organisaties gemakkelijker maakt. 

Op de in dit verslag opgenomen niet-financiële gegevens is geen accountantscontrole noch enige andere vorm van assurance door de externe accountant toegepast.

Graag ontvangen wij uw feedback op ons verslag. Vragen of opmerkingen kunt u verzenden naar concerncommunicatie@tmg.nl.


GRI-tabel

GRI - G4 richtlijnen voor maatschappelijke verslaglegging - Algemene standaardinformatievoorziening

Ref.

Omschrijving GRI G4-indicator

Sectie jaarverslag

Toelichting en verwijzing

Strategie en analyses

G4-1

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie over de relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie.

Voorwoord ;
Ambitie en strategie

G4-2

Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en mogelijkheden.

De wereld om ons heen

Organisatieprofiel

G4-3

Naam van de organisatie.

Wie we zijn

G4-4

Belangrijkste merken, producten en/of diensten.

Wie we zijn

G4-5

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie.

Achterzijde omslag

G4-6

Het aantal en de namen van landen waarin de organisatie actief is.

Wie we zijn

G4-7

Eigendomsstructuur en de rechtsvorm.

Wie we zijn ;
Het aandeel TMG

G4-8

Afzetmarkten (inclusief geografische verdeling, sectoren en soorten klanten/begunstigden).

Wie we zijn

G4-9

Omvang van de organisatie.

Wie we zijn ;
Feiten en cijfers 2015

G4-10

Aantal werknemers naar geslacht en leeftijd.

Onze mensen ;
Gesegmenteerde informatie ;
Personeelskosten

Wij rapporteren niet over de volgende zaken:
a) Totale personeelsbestand verdeeld naar werknemers en begeleide medewerkers en geslacht.
b) Totale personeelsbestand naar regio en geslacht.
c) Percentage werkzaamheden van de organisatie dat wordt uitgevoerd door personen die juridisch aangemerkt worden als zelfstandige, of door andere personen dan eigen werknemers of begeleide medewerkers, inclusief werknemers en begeleide medewerkers van leveranciers.
d) Significante schommelingen in het aantal werknemers (zoals seizoensarbeid in de toeristische of agrarische sector).
Onze rapportagestructuur was er afgelopen jaar nog niet op ingericht om de exacte verdeling van de data, zoals genoemd onder c te hanteren. De overige data verhoogt naar ons idee de waarde van het verslag niet of is niet relevant. Significante schommelingen in het aantal werknemers als gevolg van seizoensarbeid, zijn bijvoorbeeld niet aan de orde.

G4-11

Percentage van het totale aantal werknemers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt.

Onze mensen

1.515 van 2.230 = 68%

G4-12

Beschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie.

Stakeholders en waardecreatie

G4-13

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur, eigendom of toeleveringsketen van de organisatie.

Voorwoord ;
Verslag RvC

G4-14

Beschrijving van het al dan niet toepassen van het voorzorgsprincipe door de organisatie.

Duurzaamheid en materialiteit ;
Risicomanagement

G4-15

Extern ontwikkelde economische, milieu gerelateerde en sociale handvesten, principes of andere initiatieven die door de organisatie worden onderschreven/bekrachtigd.

Energie en efficiency
Milieumanagement

Meerjarenafspraak 3
ISO14001

G4-16

Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en nationale en internationale belangenorganisaties.

TMG is lid van enkele vakinhoudelijke brancheorganisaties zoals KVGO, NVJ en MVO Nederland

Vastgestelde materiële aspecten en afbakening

G4-17

• Overzicht van alle entiteiten die in de geconsolideerde jaarrekening of vergelijkbare stukken zijn opgenomen.
• Overzicht van alle entiteiten die wel in de geconsolideerde jaarrekening of vergelijkbare stukken zijn opgenomen, maar niet in het GRI verslag.

Toelichting geïntegreerde rapportage ;
Gesegmenteerde informatie

G4-18

• Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag en de afbakening van de aspecten.

Duurzaamheid en materialiteit ;
Stakeholders en waardecreatie ;
Toelichting geïntegreerde rapportage

• Uitleg van de implementatie van de GRI rapportage principes voor het bepalen van de inhoud van het verslag.

G4-19

Overzicht van alle materiële aspecten die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld.

Duurzaamheid en materialiteit ;
Toelichting geïntegreerde rapportage

G4-20

Vermelding van de afbakening binnen de organisatie voor de materiële aspecten.

Toelichting geïntegreerde rapportage

G4-21

Vermelding van de afbakening buiten de organisatie voor de materiële aspecten.

Toelichting geïntegreerde rapportage

G4-22

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering.

Toelichting geïntegreerde rapportage ;
Grondslagen voor consolidatie, balanswaardering en resultaatbepaling

G4-23

Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening.

Toelichting geïntegreerde rapportage ;
 Grondslagen voor consolidatie, balanswaardering en resultaatbepaling

Stakeholder engagement

G4-24

Overzicht van groepen stakeholders die de organisatie heeft betrokken.

Stakeholders en waardecreatie

G4-25

Basis voor de inventarisatie en selectie van stakeholders die actief worden betrokken.

Stakeholders en waardecreatie

G4-26

Benadering van de organisatie voor het betrekken van stakeholders, inclusief de frequentie van het dialoog per type en groep stakeholders en of zij specifiek zijn betrokken in het kader van het verslaggevingsproces.

Stakeholders en waardecreatie

Ons verslaggevingsproces is er vooralsnog niet structureel op ingericht om alle belangrijkste stakeholdergroepen specifiek in het kader van onze verslaggeving te betrekke n. Het is onze ambitie dit proces in de toekomst optimaal in te richten.

G4-27

De belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met stakeholders naar voren zijn gekomen en de reactie van de organisatie hierop, onder meer via haar verslaggeving.

Stakeholders en waardecreatie ;
Toelichting geïntegreerde rapportage

Verslagprofiel

G4-28

Verslagperiode (bijvoorbeeld boekjaar of kalenderjaar) waarop de verstrekte informatie betrekking heeft.

Toelichting geïntegreerde rapportage

G4-29

Datum van het meest recente vorige verslag (indien van toepassing).

10 maart 2015

G4-30

Verslaggevingscyclus (zoals jaarlijks, tweejaarlijks, etc.).

Jaarlijks

G4-31

Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan.

Toelichting geïntegreerde rapportage

concerncommunicatie@tmg,nl

G4-32

• De gekozen ‘in overeenstemming met’-optie.

Alhier

GRI G4,toepassingsniveau Core. Op de in dit verslag opgenomen niet-financiële gegevens is geen accountantscontrole (nog enige andere vorm van assurance-opdracht) door de externe accountant toegepast.

• De GRI-inhoudsopgave voor de gekozen optie.

• Referentie naar de externe assuranceverklaring, wanneer het verslag extern geaudit is.

G4-33

• Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verkrijgen van externe assurance voor het verslag.

Toelichting geïntegreerde rapportage

Huidige praktijk wordt beschreven, overige niet van toepassing.

• De scope en grondslag van de externe assurance indien dit niet genoemd wordt in de assuranceverklaring bij het duurzaamheidsverslag.

• De relatie tussen de organisatie en de assurance providers.
• Vermelding van het feit of het hoogste bestuurslichaam of hogere leidinggevenden betrokken is geweest bij het verkrijgen van assurance voor het duurzaamheidsverslag.

Governance

G4-34

De bestuursstructuur van de organisatie, inclusief de commissies die onder het hoogste bestuurslichaam vallen. Identificatie van de commissies die verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming over economische, milieu gerelateerde en maatschappelijke impact.

Duurzaamheid en materialiteit ;
Corporate Governance ;
Samenstelling Raad van Bestuur ; Samenstelling Raad van Commissarissen

Zie ook http://www.tmg.nl/nl/management-structuur http://www.tmg.nl/nl/organogram

G4-41

Processen waarmee het hoogste bestuurslichaam waarborgt dat strijdige belangen worden vermeden. Vermeldt tevens of belangenconflicten worden gedeeld met belanghebbenden.

Corporate Governance

Ethiek en integriteit

G4-56

Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals gedragscodes en ethische codes.

Duurzaamheid en materialiteit ;
Corporate Governance

Zie ook http://www.tmg.nl/nl/corporate-governance

G4- 58

Beschrijf de interne en externe maatregelen/systemen voor het rapporteren van onethisch gedrag, handelen in strijd met de wet en zaken rondom organisatie-integriteit, zoals bijvoorbeeld escalatie via managementlijnen, klokkenluidersregelingen en meldpunten.

Duurzaamheid en materialiteit ;
Corporate Governance

Zie ook http://www.tmg.nl/nl/corporate-governance

GRI - G4 richtlijnen voor maatschappelijke verslaglegging - Specifieke standaardinformatievoorziening

Ref.

Omschrijving GRI G4-indicator

 

Sectie jaarverslag

 

Toelichting en verwijzing

Economie

G4-DMA

Omschrijving over waarom het aspect materieel is en de impact van het aspect.

 

Risicomanagement ;
Corporate Governance ;
Duurzaamheid en materialiteit

 

 

 

Omschrijving over hoe de organisatie omgaat met het materiële aspect en de impact ervan.

 

 

Evaluatie van de managementaanpak.

 

Economische prestaties

G4-EC1

Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd.

 

Feiten en cijfers 2015 ;
Financiële gang van zaken ;
Resultaten business units ;
Jaarrekening

 

 

G4-EC4

Significante financiële steun van een overheid.

 

 

 

Geen financiële steun ontvangen

G4-EC7

Ontwikkeling en gevolgen van investeringen in infrastructuur en ondersteunde diensten.

 

Voorwoord ;
Ambitie en strategie ;
Resultaten business units

 

 

Milieu

G4-DMA

Omschrijving over waarom het aspect materieel is en de impact van het aspect.

 

Duurzaamheid en materialiteit ;
Toelichting geïntegreerde rapportage

 

 

Omschrijving over hoe de organisatie omgaat met het materiële aspect en de impact ervan.

 

 

Evaluatie van de managementaanpak.
 

 

Grondstoffen

G4-EN2

Percentage van de gebruikte materialen dat bestaat uit gerecyclede materialen.

 

Grondstoffen en restmaterialen

 

Percentage gerecycled en percentage gecertificeerd

Energie

G4-EN3

Direct energieverbruik.

 

Energie en emissies

 

 

G4-EN6

Reductie van energieverbruik.

 

Energie en emissies

 

 

G4-EN7

Verlaging van de energiebehoefte van producten en diensten.
 

 

Energie en emissies

 

 

Emissies

G4-EN15

Directe uitstoot van broeikasgas (scope 1).

 

Energie en emissies

 

 

G4-EN16

Indirecte uitstoot van broeikasgas (scope 2).

 

Energie en emissies

 

 

G4-EN17

Andere indirecte uitstoot van broeikasgas (scope 3).

 

Energie en emissies

 

Alleen vliegreizen

G4-EN19

Vermindering emissie van broeikasgassen

 

Energie en emissies

 

 

Afvalwater en afval

G4-EN23

Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode.
 

 

Grondstoffen en restmaterialen

 

 

Transport

G4-EN30

Significante milieugevolgen van het transport van producten en andere goederen en materialen voor de organisatie, en het vervoer van het personeel.

 

Energie en emissies

 

 

Leveranciersbeoordeling op basis van milieu

G4-EN32

Percentage nieuwe leveranciers die werden beoordeeld op basis van milieucriteria.

 

Duurzaam inkopen

 

Enkel het percentage van de centraal gecontracteerde leveranciers die de Gedragscode voor leveranciers getekend hebben. Het is de ambitie om in de toekomst gedetailleerdere gegevens beschikbaar te hebben.

Sociaal: subcategorie arbeidsomstandigheden

G4-DMA

• Omschrijving over waarom het aspect materieel is en de impact van het aspect.

 

Duurzaamheid en materialiteit;
Toelichting geïntegreerde rapportage

 

 

• Omschrijving over hoe de organisatie omgaat met het materiële aspect en de impact ervan.

 

 

• Evaluatie van de managementaanpak.

 

Werkgelegenheid

G4-LA1

Totaal aantal nieuwe werknemers en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep, geslacht en regio.

 

Onze mensen (samenstelling medewerkersbestand)

 

Met betrekking tot het personeelsverloop rapporteren wij vooralsnog niet separaat over leeftijdsgroep, geslacht en regio.

Beroepsmatige gezondheid en veiligheid

G4-LA6

Soort letsel en het percentage ongelukken, beroepsziekten, uitvaldagen, verzuimcijfers en het aantal werk gerelateerde sterfgevallen per regio en per geslacht.

 

Onze mensen

 

Enkel de verzuimcijfers en bedrijfsongevallen zijn momenteel op centraal niveau beschikbaar.

Training en opleiding

G4-LA10

Programma’s voor competentiemanagement en een leven lang leren, waardoor de blijvende inzetbaarheid van medewerkers wordt gegarandeerd en zij geholpen worden bij het afronden van hun loopbaan.

 

Onze mensen

 

 

Leveranciersbeoordeling op basis van arbeidsomstandigheden

G4-LA14

Percentage nieuwe leveranciers die werden beoordeeld op basis van criteria voor arbeidsomstandigheden.

 

Duurzaam inkopen

 

Enkel het percentage van de centraal gecontracteerde leveranciers die de Gedragscode voor leveranciers getekend hebben. Het is de ambitie om in de toekomst gedetailleerdere gegevens beschikbaar te hebben.

Sociaal: subcategorie mensenrechten

G4-DMA

Omschrijving over waarom het aspect materieel is en de impact van het aspect.

 

Duurzaamheid en materialiteit;
Toelichting geïntegreerde rapportage

 

 

Omschrijving over hoe de organisatie omgaat met het materiële aspect en de impact ervan.

 

 

Evaluatie van de managementaanpak.

 

Leveranciersbeoordeling op basis van mensenrechten

G4-HR10

Percentage nieuwe leveranciers die werden beoordeeld op basis van criteria voor mensenrechten.

 

Duurzaam inkopen

 

Enkel het percentage van de centraal gecontracteerde leveranciers die de Gedragscode voor leveranciers getekend hebben. Het is de ambitie om in de toekomst gedetailleerdere gegevens beschikbaar te hebben.

Sociaal: subcategorie productverantwoordelijkheid

G4-DMA

Omschrijving over waarom het aspect materieel is en de impact van het aspect.

 

Duurzaamheid en materialiteit;
Toelichting geïntegreerde rapportage

 

 

Omschrijving over hoe de organisatie omgaat met het materiële aspect en de impact ervan.

 

 

Evaluatie van de managementaanpak.

 

Privacy

G4-DMA

Omschrijving over waarom het aspect materieel is en de impact van het aspect.
Omschrijving over hoe de organisatie omgaat met het materiële aspect en de impact ervan.
Evaluatie van de managementaanpak.

 

Duurzaamheid en materialiteit;
Toelichting geïntegreerde rapportage

 

 

G4-PR8

Totaal aantal gegronde klachten over inbreuken op de privacy van klanten en het verlies van klantgegevens.

 

Productverantwoordelijkheid

 

Aantallen zijn gemeld bij de daarvoor bestemde instanties.

Contentcreatie

G4-DMA

Omschrijving over waarom het aspect materieel is en de impact van het aspect.
Omschrijving over hoe de organisatie omgaat met het materiële aspect en de impact ervan.
Evaluatie van de managementaanpak.

 

Duurzaamheid en materialiteit;
Toelichting geïntegreerde rapportage

 

 

M2

Methodologie voor de beoordeling van en het toezicht op de naleving van de content creatie waarden

 

Productverantwoordelijkheid

 

 

Contentverspreiding

G4-DMA

Omschrijving over waarom het aspect materieel is en de impact van het aspect.
Omschrijving over hoe de organisatie omgaat met het materiële aspect en de impact ervan.
Evaluatie van de managementaanpak.

 

Duurzaamheid en materialiteit;
Toelichting geïntegreerde rapportage

 

 

M4

Acties om de prestaties te verbeteren in verhouding tot contentverspreiding aangelegenheden (toegankelijkheid en bescherming van kwetsbare publiek en geïnformeerde besluitvorming) en de verkregen resultaten

 

Productverantwoordelijkheid

 

 

M5

Het aantal en soort reacties (feedback/klachten) gerelateerd aan contentverspreiding, inclusief de verdediging van kwetsbaar publiek, geinformeerde besluitvorming, toegankelijkheid, en de procedures van het aanpakken van dit soort reacties

 

Productverantwoordelijkheid

 

Aantallen zijn niet in het jaarverslag opgenomen.