NL / EN

Jaarverslag 2015

To the top

Geconsolideerde jaarrekening


Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

2015

2014

Opbrengsten

4

481.333

515.547

Overige bedrijfsopbrengsten

5

999

2.165

Som der bedrijfsopbrengsten

482.332

517.712

Grond- en hulpstoffen

6

28.879

38.263

Personeelskosten

7

202.043

182.519

Afschrijving, amortisatie en bijzondere waardeverminderingsverliezen

8

35.449

77.475

Overige bedrijfskosten

9

236.961

250.875

Som der bedrijfslasten

503.332

549.132

Bedrijfsresultaat

-21.000

-31.420

Resultaat deelnemingen

10

-40

-5.137

Financiële baten

10

247

240

Financiële lasten

10

-2.005

-2.261

Financiële baten en lasten

-1.798

-7.158

Resultaat vóór belastingen

-22.798

-38.578

Winstbelasting

11

841

-491

Nettoresultaat

-23.639

-38.087

Nettoresultaat toe te rekenen aan:

Aandeelhouders van Telegraaf Media Groep N.V.

-22.760

-33.806

Minderheidsbelang

-879

-4.281

Nettoresultaat

-23.639

-38.087

Nettoresultaat per aandeel

Nettoresultaat toerekenbaar aan houders van gewone aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

24

-22.760

-33.806

Gemiddeld aantal geplaatste gewone aandelen

24

46.350.000

46.350.000

Gewoon en verwaterd resultaat per aandeel (EUR)

-0,49

-0,73


Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

2015

2014

Nettoresultaat van de geconsolideerde winst- en verliesrekening

-23.639

-38.087

Resultaat nooit via de winst- en verliesrekening

Actuariële resultaten bij toegezegde personeelsregelingen

27

-881

-1.850

Winstbelasting

220

463

Overig resultaat na belasting

-661

-1.387

Totaalresultaat

-24.300

-39.474

Toe te rekenen aan:

Aandeelhouders van Telegraaf Media Groep N.V.

-23.421

-35.145

Minderheidsbelang

-879

-4.329

Totaalresultaat

-24.300

-39.474


Geconsolideerd overzicht van de financiële positie

per 31 december

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

2015

2014

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële activa

14

237.432

249.431

Materiële vaste activa

15

49.726

58.103

Investeringen in geassocieerde deelnemingen

16

24

159

Latente belastingvorderingen

29

38.397

38.862

Overige vorderingen

17

1.077

2.279

Totaal vaste activa

326.656

348.834

Vlottende activa

Voorraden

18

1.859

6.651

Belastingvorderingen

12

623

2

Handels- en overige vorderingen

19

73.811

69.703

Geldmiddelen

20

42.928

41.260

Activa aangehouden voor verkoop

21

62

8.806

Totaal vlottende activa

119.283

126.422

Totaal activa

445.939

475.256

PASSIVA

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal

11.588

11.588

Overige reserves

223.592

247.131

Toe te rekenen aan aandeelhouders van Telegraaf Media Groep N.V.

22

235.180

258.719

Minderheidsbelang

25

-7.974

-8.018

Totaal eigen vermogen

227.206

250.701

Verplichtingen

Rentedragende leningen en overige langlopende financieringsverplichtingen

26

472

21.623

Personeelsbeloningen

27

5.183

8.703

Voorzieningen

28

216

274

Latente belastingverplichtingen

29

18.023

19.132

Totaal langlopende verplichtingen

23.894

49.732

Rentedragende leningen en overige kortlopende financieringsverplichtingen

26

25.546

8.986

Handelsschulden en overige verplichtingen

30

131.943

132.499

Voorzieningen

28

36.209

28.279

Belastingschulden

12

1.141

4.143

Passiva aangehouden voor verkoop

21

-

916

Totaal kortlopende verplichtingen

194.839

174.823

Totaal verplichtingen

218.733

224.555

Totaal passiva

445.939

475.256


Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

2015

2014

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

Nettoresultaat

-23.639

-38.087

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen materiële vaste activa

15

9.498

10.691

Amortisatie immateriële activa

14

19.143

17.829

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op immateriële activa

14

-

42.906

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op materiële vaste activa

15

6.117

6.049

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op financiële vaste activa

15

691

-

Netto financieringslasten

10

1.758

2.021

Boekwinst op verkochte vaste activa

5

-999

-2.165

Overige resultaten deelnemingen

10

40

5.137

Winstbelasting

11

841

-491

13.450

43.890

Mutatie voorraden

4.792

437

Mutatie handels- en overige vorderingen

514

14.145

Mutatie handelsschulden en overige verplichtingen

-79

-17.236

Mutatie voorzieningen en personeelsbeloningen

3.362

-13.307

22.039

27.929

Ontvangen rente

244

232

Betaalde rente

-923

-893

Betaalde winstbelastingen

-5.048

-3.139

Nettokasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten

16.312

24.129

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Ontvangen dividend

142

-

Investeringen in immateriële activa

14

-3.966

-5.613

Investeringen in materiële vaste activa

15

-7.640

-7.403

Verwerving van geassocieerde deelnemingen

-153

-299

Desinvestering van geassocieerde deelnemingen

106

-

Verkoop van bedrijfsactiviteit, na aftrek van afgestoten geldmiddelen

-

-1.449

Desinvesteringen van immateriële activa

14

-

2.975

Desinvesteringen van materiële vaste activa

1.406

1.160

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-10.105

-10.629

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende verplichtingen

-5.635

-9.316

Wijziging belang van derden

-

-3.831

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-5.635

-13.147

Nettomutatie geldmiddelen

572

353

Geldmiddelen per 1 januari

41.260

41.311

Mutatie geldmiddelen opgenomen onder activa aangehouden voor verkoop

1.096

-404

Geldmiddelen per 31 december

42.928

41.260


Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen

Toe te rekenen aan aandeelhouders Telegraaf Media Groep N.V.

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

Aandelen kapitaal

Reserve eigen aandelen

Overige reserves

Totaal

Minder-heids-belang

Totaal eigen vermogen

Stand per 1 januari 2014

11.588

-

287.198

298.786

-2.164

296.622

Nettoresultaat van de winst- en verliesrekening

-

-

-33.806

-33.806

-4.281

-38.087

Overig resultaat na belasting

-

-

-1.339

-1.339

-48

-1.387

Totaalresultaat

-

-

-35.145

-35.145

-4.329

-39.474

Verwerving minderheidsbelang

25

-

-

-4.922

-4.922

-927

-5.849

Wijzigingen door verkoop groepsmaatschappijen

-

-

-

-

-598

-598

Stand per 31 december 2014

11.588

-

247.131

258.719

-8.018

250.701

Nettoresultaat van de winst- en verliesrekening

-

-

-22.760

-22.760

-879

-23.639

Overig resultaat na belasting

-

-

-661

-661

-

-661

Totaalresultaat

-

-

-23.421

-23.421

-879

-24.300

Verwerving minderheidsbelang

25

-

-

-118

-118

923

805

Stand per 31 december 2015

11.588

-

223.592

235.180

-7.974

227.206