NL / EN

Jaarverslag 2015

To the top

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening


1.Grondslagen voor consolidatie, balanswaardering en resultaatbepaling

Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving

Telegraaf Media Groep N.V. (de Vennootschap) is gevestigd in Amsterdam, Nederland, en houdt zich voornamelijk bezig met het uitgeven van gedrukte media en de exploitatie van en deelname in digitale media en radio. De aandelen van de Vennootschap zijn genoteerd aan NYSE Euronext te Amsterdam.

De geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2015 omvat de Vennootschap, haar dochterondernemingen (samen TMG), entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend en het belang van TMG in geassocieerde deelnemingen.

Deze jaarrekening is opgesteld door de Raad van Bestuur en gezamenlijk met de Raad van Commissarissen ondertekend op 8 maart 2016.

Overeenstemmingsverklaring

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de door de International Accounting Standards Board (IASB) vastgestelde en door de Europese Commissie goedgekeurde International Financial Reporting Standards (IFRS) en de interpretaties daarvan door de IASB.

Gehanteerde grondslagen bij de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal. Ten aanzien van de vennootschappelijke winst- en verliesrekening van TMG is gebruik gemaakt van de vrijstelling ex artikel 402 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Aanpassingen in grondslagen

De hierna uiteengezette grondslagen voor financiële verslaggeving zijn consistent toegepast voor de gepresenteerde perioden 2015 en 2014, behoudens het hiernavolgende. Vanaf januari 2015 zijn verschillende wijzigingen in de IFRS-regelgeving van kracht. De aard en impact van de nieuwe standaarden zijn hieronder beschreven:

Annual improvements op IFRS 2010-2012 cyclus

De verbeteringen hebben betrekking op een specifiek onderdeel van IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8, IAS 16 en IAS 24.

Annual improvements op IFRS 2011-2013 cyclus

De verbeteringen hebben betrekking op een specifiek onderdeel van IFRS 3, IFRS 13 en IAS 40.

De wijzigingen hebben vooralsnog geen invloed op de financiële positie en de waarderingsgrondslagen van TMG. Daar waar noodzakelijk zijn in de toelichting en presentatie aanpassingen doorgevoerd overeenkomstig de wijzigingen van IFRS.

Veranderingen in de presentatie

Bepaalde vergelijkende cijfers zijn aangepast om te voldoen aan de huidige presentatie. De verloopstaten bij belastingen en latente belastingen zijn aangepast voor de presentatie van belasting op overig resultaat. Daarnaast heeft er in 2015 een wijziging plaatsgevonden in de allocatie van kosten. De interne doorbelasting van vaste kosten is komen te vervallen. De
vergelijkende cijfers 2014 in het segmentenoverzicht zijn op deze wijziging aangepast. De opbrengstcategorieën zijn in 2015 gewijzigd ten opzichte van 2014 in verband met een wijziging in de interne management rapportage; de vergelijkende cijfers 2014 zijn aangepast.

Ultimo 2014 werden de activiteiten van Relatieplanet.nl aangehouden voor verkoop. In 2015 is echter besloten de activiteiten voort te zetten in het nieuw te vormen segment TMG Digital (2016) en volledig mee te consolideren. De vergelijkende cijfers 2014 zijn aangepast.

Schattingen en oordeelsvorming door de leiding

De opstelling van de jaarrekening vereist dat de leiding oordelen vormt, schattingen maakt en veronderstellingen doet die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de baten en lasten. De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op een eenvoudige andere wijze uit andere bronnen blijkt.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden periodiek beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien, indien de herziening alleen voor die periode gevolgen heeft. Indien de herziening gevolgen heeft voor zowel de verslagperiode als de toekomstige perioden, wordt die schattingswijziging verwerkt in de periode van herziening en toekomstige perioden. De belangrijkste posten, waarop schattingen een invloed van materiële betekenis kunnen hebben, zijn:

 • immateriële activa (gebruiksduur, disconteringsvoet en toetsing bijzondere waardeverminderingen - zie verder toelichting 14)
 • materiële vaste activa (gebruiksduur en toetsing bijzondere waardevermindering - zie verder toelichting 15)
 • handelsvorderingen (toetsing bijzondere waardeverminderingen - zie verder toelichting 19)
 • personeelsbeloningen (disconteringsvoet en aangroei van verplichtingen - zie verder toelichting 27)
 • reorganisatievoorziening (hoogte afvloeiingsbedragen en wijze van afvloeien - zie verder toelichting 28)
 • voorziening voor juridische geschillen (kans en omvang bedragen - zie verder toelichting 28)
 • latente belastingvorderingen en -verplichtingen (tarief en looptijd belastinglatentie en realisatie voorwaartse verliescompensatie -zie verder toelichting 29)
 • niet uit de balans blijkende rechten (implicaties uitspraak CbB - zie verder toelichting 32)

Voor de gehanteerde veronderstellingen en uitgangspunten bij het opstellen van de jaarrekening wordt bij de betreffende post verwezen naar de toelichting.

Grondslagen voor consolidatie

In de consolidatie worden de financiële gegevens van de moedermaatschappij TMG en haar dochterondernemingen verwerkt. De consolidatie geschiedt met toepassing van de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van de moedermaatschappij.

Dochterondernemingen

Dochterondernemingen zijn die entiteiten waarover de Vennootschap zeggenschap heeft. De Vennootschap heeft zeggenschap over een entiteit indien zij op basis van haar betrokkenheid bij de entiteit is blootgesteld aan, dan wel recht heeft op, variabele rendementen en het vermogen heeft die rendementen te beïnvloeden aan de hand van haar zeggenschap (macht) over de entiteit. De jaarrekeningen van dochterondernemingen zijn in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen vanaf de datum waarop voor het eerst sprake is van zeggenschap tot aan het moment waarop de zeggenschap eindigt. Bij de beoordeling of er sprake is van zeggenschap wordt rekening gehouden met potentiële stemrechten die materieel ("substantive") zijn.

De winst- en verliesrekening en elk onderdeel van het totaalresultaat worden toegekend aan de eigenaren van de dochteronderneming en het minderheidsbelang.

Gezamenlijke overeenkomsten

Een joint venture is een overeenkomst waarover de Vennootschap gezamenlijke zeggenschap uitoefent, en waarbij de Vennootschap eerder rechten heeft ten aanzien van de netto activa van de overeenkomst dan rechten ten aanzien van de activa en verplichtingen ten aanzien van de passiva.

Joint ventures waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend, worden verantwoord op basis van de ‘equity’-methode en worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen kostprijs. In die kostprijs van de deelneming zijn de transactie­kosten inbegrepen. Na de eerste verwerking bevat de geconsolideerde jaarrekening het aandeel van de Vennootschap in de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van de deelnemingen verwerkt volgens de ‘equity’-methode, tot aan de datum waarop voor het laatst sprake is van invloed van betekenis of gezamenlijke zeggenschap.

Een joint operation is een overeenkomst waarover de Vennootschap gezamenlijk de zeggenschap uitoefent, en waarbij de Vennootschap rechten ten aanzien van de activa en verplichtingen ten aanzien van de passiva heeft. Voor joint operations waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend, wordt het volgende verantwoord:

 • rechten op de activa en verplichtingen ter zake van de passiva; en
 • bijbehorende rechten op de opbrengsten en verplichtingen ter zake van de bijbehorende lasten.

Geassocieerde deelnemingen

Geassocieerde deelnemingen zijn die entiteiten waarin TMG invloed van betekenis heeft op het financiële en operationele beleid, maar waarover zij geen zeggenschap of geen gezamenlijke zeggenschap heeft. Dochterondernemingen en gezamenlijke afspraken zijn geen geassocieerde deelnemingen. De geconsolideerde jaarrekening omvat het aandeel van TMG in het totaalresultaat van geassocieerde deelnemingen volgens de equity-methode, vanaf de datum waarop TMG voor het eerst invloed van betekenis heeft, tot aan de datum waarop deze eindigt.

De goodwill, geïdentificeerd bij acquisitie, is opgenomen in de boekwaarde van de investering minus eventuele cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. In de geconsolideerde jaarrekening is het TMG-aandeel opgenomen in opbrengsten, kosten en eigen vermogensmutaties van investeringen, na aanpassingen om de waarderingsgrondslagen in lijn te brengen met die van TMG. Een bijzondere waardevermindering wordt onmiddellijk in het resultaat verantwoord. Wanneer het aandeel van TMG in de verliezen groter is dan de waarde van het belang in een geassocieerde deelneming, wordt de boekwaarde van de entiteit in het overzicht van de financiële positie van TMG afgeboekt tot nihil en worden verdere verliezen niet meer in aanmerking genomen, behalve voor zover TMG een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting is aangegaan of betalingen heeft verricht namens een geassocieerde deelneming.

Eliminatie van transacties bij consolidatie

Intragroepssaldi en eventuele niet-gerealiseerde winsten en verliezen op transacties binnen TMG of baten en lasten uit dergelijke transacties worden bij de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd. Niet-gerealiseerde winsten uit hoofde van transacties met geassocieerde deelnemingen en entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend, worden geëlimineerd naar rato van het belang dat TMG in de entiteit heeft. Niet-gerealiseerde verliezen worden op dezelfde wijze geëlimineerd als niet-gerealiseerde winsten, maar slechts voor zover er geen aanwijzing is voor een bijzondere waardevermindering. Het resultaat van de verworven of afgestoten dochterondernemingen gedurende het boekjaar is opgenomen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening vanaf c.q. tot de datum van aandelenoverdracht. Indien noodzakelijk zijn er aanpassingen doorgevoerd in de cijfers van de dochterondernemingen, om de waarderingsgrondslagen in overeenstemming te brengen met die van TMG.

Vreemde valuta

Transacties in vreemde valuta

Transacties (gebeurtenissen die in het resultaat worden verantwoord) luidend in vreemde valuta worden in euro’s omgerekend tegen de geldende wisselkoers per transactiedatum.

De balans bestaat uit monetaire en niet-monetaire activa en verplichtingen. In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in euro’s omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. De bij de omrekening optredende valutakoersverschillen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. Niet-monetaire activa en verplichtingen die in een vreemde valuta luiden en op basis van historische kosten worden gewaardeerd, worden omgerekend tegen de wisselkoers per transactiedatum. Niet-monetaire activa en verplichtingen in vreemde valuta’s die tegen reële waarde worden opgenomen, worden in euro’s omgerekend tegen de wisselkoersen die golden op de data waarop de reële waarden werden bepaald.

Activa en verplichtingen van buitenlandse activiteiten

De activa en verplichtingen van buitenlandse activiteiten, met inbegrip van goodwill en bij consolidatie ontstane reële waardecorrecties, worden in euro’s omgerekend tegen de geldende koers per balansdatum. De opbrengsten en kosten van deze buitenlandse activiteiten worden in euro’s omgerekend tegen de koers op transactiedatum. Koersverschillen worden direct in een afzonderlijke component van het eigen vermogen opgenomen. Valutakoerswinsten en -verliezen die voortvloeien uit een monetaire post die is te ontvangen van of te betalen aan een buitenlandse activiteit waarvan de afhandeling in de voorzienbare toekomst niet gepland noch waarschijnlijk is, worden beschouwd als onderdeel van een netto-investering in een buitenlandse activiteit en worden rechtstreeks verwerkt in de reserve koersverschillen binnen het eigen vermogen. De in de reserve koersverschillen opgenomen bedragen worden bij afstoting overgeboekt naar de winst- en verliesrekening.

Immateriële activa

Goodwill

Goodwill betreft een bedrag dat voortvloeit uit de overname van dochterondernemingen, geassocieerde deelnemingen en gemeenschappelijke overeenkomsten.

De overnameprijs van een dochteronderneming, gemeenschappelijke overeenkomst of geassocieerde deelneming is gelijk aan het bedrag dat voor de verwerving van het kapitaalbelang is betaald. Wanneer deze overnameprijs hoger is dan het aandeel in de reële waarde op verwervingsdatum van de identificeerbare activa, passiva en voorwaardelijke verplichtingen, wordt het meerdere verantwoord als goodwill. Goodwill wordt gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Goodwill wordt toegerekend aan kasstroomgenererende eenheden en wordt niet geamortiseerd. In plaats daarvan wordt jaarlijks getoetst of er sprake is van een bijzondere waardevermindering (zie grondslag bijzondere waardeverminderingen). Voor geassocieerde deelnemingen en gemeenschappelijke overeenkomsten wordt de boekwaarde van de goodwill opgenomen in de boekwaarde van de investering in de geassocieerde deelneming. Bij afstoting van een belang in een dochteronderneming, gemeenschappelijke overeenkomst of geassocieerde deelneming wordt de hiermee samenhangende goodwill meegenomen in de bepaling van de boekwinst of het -verlies. Negatieve goodwill die bij een overname ontstaat, wordt direct als bate in de winst- en verliesrekening opgenomen. Acquisities van minderheidsbelangen worden verwerkt als een transactie tussen aandeelhouders binnen het eigen vermogen, waardoor op een dergelijke transactie geen goodwill wordt verantwoord.

Overige immateriële activa

Overige immateriële activa betreffen licentierechten, (in eigen beheer ontwikkelde) informatiesystemen voor eigen gebruik en tijdelijke merk- en uitgavenrechten. De overige door TMG verworven immateriële activa worden gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met cumulatieve amortisatie en bijzondere waardeverminderingen (zie grondslag bijzondere waardeverminderingen). Uitgaven voor ontwikkelingsactiviteiten, waarbij de onderzoeksresultaten worden aangewend voor een plan of ontwerp voor de productie van nieuwe of wezenlijk verbeterde producten en processen, worden geactiveerd indien het product of proces technisch en commercieel haalbaar is, afzonderlijk identificeerbaar is, de kosten betrouwbaar kunnen worden vastgesteld en TMG over voldoende middelen beschikt om de ontwikkeling te voltooien.

De geactiveerde uitgaven omvatten de materiaalkosten, directe arbeidskosten en het direct toerekenbare deel van de indirecte kosten. Voor het geactiveerde deel wordt een wettelijke reserve gevormd. De overige ontwikkelingskosten worden als last in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer zij worden gemaakt. De geactiveerde ontwikkelingskosten worden gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met cumulatieve amortisatie en bijzondere waardeverminderingen.

Uitgaven na eerste opname

Uitgaven na eerste opname voor geactiveerde immateriële activa worden als last in de winst- en verliesrekening verwerkt, tenzij door de uitgave de toekomstige economische voordelen toenemen die zijn besloten in het specifieke actief waarop zij betrekking hebben. In dat geval worden de kosten geactiveerd voor zover de economische voordelen hierdoor toenemen.

Financieringskosten

De financieringskosten, welke direct toe te rekenen zijn aan een acquisitie of een specifiek zelfontwikkeld actief, worden geactiveerd.

Amortisatie

De amortisatie geschiedt lineair ten laste van de winst- en verliesrekening op basis van de geschatte gebruiksduur van de immateriële activa, tenzij deze gebruiksduur onbepaalbaar is. De amortisatie van de overige immateriële activa start zodra de activa gebruiksklaar zijn.

De geschatte gebruiksduur luidt als volgt:

 • merknamen en uitgavenrechten 5 - 20 jaar
 • licenties 6 jaar
 • software 3 - 5 jaar

De afschrijvingsmethode en geschatte gebruiksduur worden jaarlijks beoordeeld.

Lease

Leaseovereenkomsten waarbij TMG overwegend alle aan het eigendom verbonden risico’s en voordelen op zich neemt, worden geclassificeerd als financiële leases. Bij de eerste opname wordt het geleasde actief gewaardeerd op de laagste van de reële waarde en de contante waarde van de minimale leasebetalingen. Na eerste opname geschiedt de verwerking in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslag. Overige leases betreffen operationele leaseovereenkomsten waarvan de geleasde activa niet in het overzicht van de financiële positie van TMG worden opgenomen.

Materiële vaste activa

Activa in eigendom

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen (zie grondslag bijzondere waardeverminderingen). Vaste activa in uitvoering worden gewaardeerd tegen kostprijs van nieuwbouw, machines en installaties.

Uitgaven na eerste opname

TMG neemt in de boekwaarde van een materieel vast actief de kostprijs op van de vervanging van een deel van dat actief wanneer die kosten worden gemaakt, indien het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen met betrekking tot het actief aan TMG zullen toekomen en de kostprijs van het actief betrouwbaar kan worden bepaald. Alle andere kosten worden als last in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer zij worden gemaakt.

Financieringskosten

De financieringskosten, welke direct toe te rekenen zijn aan een acquisitie of een specifiek zelfontwikkeld actief, worden geactiveerd.

Afschrijving

Afschrijvingen worden ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht volgens de lineaire methode op basis van de geschatte gebruiksduur van ieder onderdeel van een materieel vast actief. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De geschatte gebruiksduur luidt als volgt:

 • bedrijfsgebouwen 10 - 25 jaar
 • machines en installaties 5 - 10 jaar
 • andere vaste bedrijfsmiddelen 3 - 5 jaar

De afschrijvingsmethode, geschatte gebruiksduur en restwaarde worden jaarlijks beoordeeld.

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde operationele lease omvat de afgekochte erfpachtcanon van de terreinen op de campus in Amsterdam. Deze wordt overeenkomstig de looptijd van de desbetreffende erfpachtcontracten lineair afgeschreven. Langlopende vorderingen worden bij de eerste opname verwerkt tegen kostprijs, verminderd met toerekenbare transactiekosten. Vervolgens worden deze gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, waarbij een verschil tussen de kostprijs en het aflossingsbedrag op basis van de effectieve-rentemethode in de winst- en verliesrekening wordt opgenomen over de looptijd van de vorderingen.

Voorraden

De voorraden worden opgenomen tegen kostprijs, of netto-opbrengstwaarde indien deze lager is. De netto-opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs in het kader van de normale bedrijfsvoering, verminderd met de geschatte kosten van voltooiing en de verkoopkosten. De waardering van de voorraden is gebaseerd op het ‘eerst in, eerst uit’-beginsel (fifo) en omvat de uitgaven gedaan bij verwerving van de voorraden en het naar de bestaande locatie en in de bestaande toestand brengen daarvan.

Effecten

Beleggingen in schuldbewijzen en aandelen

Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële instrumenten worden geclassificeerd als vlottende activa en gewaardeerd tegen reële waarde, waarbij de daaruit voortvloeiende winsten of verliezen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.

Wanneer TMG de uitdrukkelijke bedoeling heeft om financiële instrumenten tot het einde van de looptijd aan te houden, worden deze gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, verminderd met bijzondere waardeverminderingen. Andere door TMG aangehouden financiële instrumenten worden geclassificeerd als voor verkoop beschikbaar, en worden gewaardeerd tegen reële waarde, waarbij de daaruit voortvloeiende winsten of verliezen rechtstreeks in het eigen vermogen worden verwerkt, behoudens bijzondere waardeverminderingen en, in geval van monetaire posten zoals schuldbewijzen, valutakoersverschillen. Wanneer deze beleggingen niet langer in het overzicht van de financiële positie worden opgenomen, wordt de cumulatieve winst of het verlies rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt en opgenomen in het overzicht van het totaalresultaat. 

Financiële instrumenten

TMG maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten om renterisico’s af te dekken. In contracten besloten derivaten worden gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord indien de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een derivaat zou voldoen en het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in het overzicht van de winst- en verliesrekening.

TMG past geen hedge accounting toe.

Handels- en overige vorderingen

Handels- en overige vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgwaardering vindt plaats tegen geamortiseerde kostprijs minus bijzondere waardeverminderingen.

Geldmiddelen

Geldmiddelen bestaan uit kas- en banksaldi en direct opeisbare deposito’s.

Bijzondere waardeverminderingen

Van de activa van TMG wordt per iedere balansdatum opnieuw bezien of er aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen. Indien dergelijke aanwijzingen bestaan, wordt een schatting gemaakt van de realiseerbare waarde van het actief (zie aansluitend de grondslagberekening van de realiseerbare waarde).

Voor goodwill, activa met een onbepaalde gebruiksduur en immateriële activa die nog niet gebruiksklaar zijn, wordt per iedere balansdatum de realiseerbare waarde geschat. Er wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies opgenomen wanneer de boekwaarde van een actief of de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort, hoger is dan de realiseerbare waarde.

Bijzondere waardeverminderingen worden in de winst- en verliesrekening opgenomen. Bijzondere waardeverminderingen, opgenomen met betrekking tot kasstroomgenererende eenheden, worden eerst in mindering gebracht op de boekwaarde van eventueel aan de kasstroomgenererende eenheden (of groepen van eenheden) toegerekende goodwill en vervolgens naar rato in mindering gebracht op de boekwaarde van de overige activa van de eenheid (of groep van eenheden).

Indien een daling van de reële waarde van een voor verkoop beschikbaar financieel actief rechtstreeks in het eigen vermogen is opgenomen en er objectieve aanwijzingen zijn dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan, wordt het cumulatieve verlies dat rechtstreeks in het eigen vermogen was verwerkt, opgenomen in de winst- en verliesrekening, ondanks het feit dat het financiële actief niet van het overzicht van de financiële positie is verwijderd. Het cumulatieve verlies dat in de winst- en verliesrekening wordt opgenomen, is het verschil tussen verkrijgingsprijs en de huidige reële waarde, verminderd met een eventueel bijzonder waardeverminderingsverlies op dat financiële actief, dat eerder in de winst- en verliesrekening is opgenomen.

Berekening van de realiseerbare waarde

De realiseerbare waarde van de beleggingen van TMG in tot einde looptijd aangehouden effecten en tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerde vorderingen wordt berekend als de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, verdisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente (de effectieve rente berekend bij eerste opname van deze financiële activa). Vorderingen met een korte resterende looptijd worden niet contant gemaakt. Voor de overige activa en geassocieerde deelnemingen is de realiseerbare waarde gelijk aan de opbrengstwaarde, of de bedrijfswaarde indien deze hoger is. Bij het bepalen van de bedrijfswaarde wordt de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen berekend met behulp van een disconteringsvoet vóór belasting die een afspiegeling is van zowel de actuele markttaxaties van de tijdswaarde van geld als van de specifieke risico’s met betrekking tot het actief. Voor een actief dat geen kasontvangsten genereert die in hoge mate onafhankelijk zijn van die van andere activa, wordt de realiseerbare waarde bepaald voor de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Terugneming van bijzondere waardeverminderingen

Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tot einde looptijd aangehouden effect of tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerde vordering wordt teruggenomen indien de stijging, na opname van dit verlies, van de realiseerbare waarde objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die zich heeft voorgedaan nadat dit bijzondere waardeverminderingsverlies werd opgenomen.

Met betrekking tot goodwill worden geen bijzondere waardeverminderingen teruggenomen. Voor andere activa wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies teruggenomen als de schattingen zijn veranderd aan de hand waarvan de realiseerbare waarde was bepaald. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt uitsluitend teruggenomen voor zover de boekwaarde van het actief niet hoger is dan de boekwaarde, na aftrek van afschrijvingen of amortisatie, die zou zijn bepaald als er geen bijzonder waardeverminderingsverlies was opgenomen.

Aandelenkapitaal

De gewone aandelen van TMG worden aangemerkt als eigen vermogen van de Vennootschap.

Minderheidsbelang

Het minderheidsbelang is dát deel in het resultaat of de activa van dochterondernemingen dat toerekenbaar is aan het aandelenbelang van derden. Indien er sprake is van zowel een geschreven put- als calloptie op aandelen, dan worden deze aandelen meegeteld in het economische belang van TMG en niet geclassificeerd als minderheidsbelang. Het resterende belang wordt dan als verplichting meegenomen, gebaseerd op een zo realistisch mogelijke schatting.

Aanpassingen in minderheidsbelang 

Wijzigingen in het belang van TMG in dochterondernemingen, die niet resulteren in het verlies aan zeggenschap, worden verwerkt als eigen vermogen transactie. Het verschil tussen de boekwaarde van het minderheidsbelang en de transactieprijs worden als eigen vermogen transactie verwerkt.

Inkoop eigen aandelen

Bij inkoop van eigen aandelen, die als eigen vermogen in het overzicht van de financiële positie zijn verwerkt, wordt het bedrag van de betaalde vergoeding, met inbegrip van rechtstreeks toerekenbare kosten en na aftrek van eventuele fiscale effecten, opgenomen ten laste van het eigen vermogen. Ingekochte aandelen worden geclassificeerd als reserve eigen aandelen en gepresenteerd als aftrekpost op het eigen vermogen. Wanneer ingekochte eigen aandelen vervolgens worden verkocht of opnieuw worden uitgegeven, wordt het ontvangen bedrag opgenomen ten gunste van het eigen vermogen en wordt het eventuele overschot of tekort op de transactie overgeheveld naar/van de reserve ingehouden winsten. Ingetrokken aandelen worden tegen nominale waarde in mindering gebracht op het aandelenkapitaal en het overschot of tekort wordt overgeheveld naar/van de reserve ingehouden winst.

Opgenomen rentedragende leningen

Opgenomen rentedragende leningen worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, onder aftrek van de aan de lening toe te rekenen kosten. Na de eerste opname worden rentedragende leningen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, waarbij een verschil tussen de kostprijs en het aflossingsbedrag op basis van de effectieve-rentemethode in de winst- en verliesrekening wordt opgenomen over de looptijd van de leningen.

Personeelsbeloningen

Pensioenregelingen

TMG heeft verschillende pensioenregelingen die in eigen beheer door Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 worden uitgevoerd en gedeeltelijk zijn ondergebracht bij externe partijen, zoals bedrijfstakpensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.

De nettoverplichting van TMG uit hoofde van toegezegde pensioenregelingen wordt voor iedere regeling afzonderlijk berekend door een schatting te maken van de pensioenaanspraken die werknemers hebben opgebouwd in ruil voor hun diensten in de verslagperiode en voorgaande perioden. Deze pensioenaanspraken worden berekend naar contante waarde. Eventuele niet opgenomen pensioenkosten van verstreken diensttijd en de reële waarde van de fondsbeleggingen worden hierop in mindering gebracht. De disconteringsvoet is het rendement per balansdatum van ondernemingsobligaties met een waardering van de kredietwaardigheid van minimaal AA waarvan de looptijd de termijn van de verplichtingen van TMG benadert. De berekening wordt uitgevoerd door een erkende actuaris, volgens de ‘projected unit credit’-methode.

De actuariële winsten en verliezen die ontstaan bij het berekenen van de verplichting van TMG uit hoofde van een pensioenregeling, het effect van veranderingen in de asset ceiling en de rendementen op de beleggingen (plan assets, excl. interest) worden onmiddellijk in de financiële positie opgenomen over de verwachte gemiddelde resterende diensttijd van de werknemers die aan de regeling deelnemen.

Wanneer de berekening resulteert in een positief saldo voor TMG, wordt de opname van het actief beperkt tot een bedrag dat maximaal gelijk is aan het saldo van eventuele niet-opgenomen actuariële verliezen en pensioenkosten van verstreken diensttijd en de contante waarde van eventuele toekomstige terugstortingen door het fonds of lagere toekomstige pensioenpremies. Wanneer de pensioenaanspraken uit hoofde van een regeling worden gewijzigd, wordt het gedeelte van de verbeterde pensioenaanspraken dat betrekking heeft op de verstreken diensttijd van werknemers lineair als last in de financiële positie opgenomen over de gemiddelde periode totdat de pensioenaanspraken onvoorwaardelijk worden. Voor zover de aanspraken onmiddellijk onvoorwaardelijk worden, wordt de last onmiddellijk in de winst- en verliesrekening opgenomen. Het uit de inperking of beëindiging van een toegezegd-pensioenregeling voortvloeiende resultaat wordt verwerkt zodra de inperking of beëindiging plaatsvindt. In de winst- en verliesrekening worden servicekosten en netto-interestkosten en /of –baten opgenomen. De overige mutaties worden in de financiële positie verwerkt.

Verplichtingen in verband met bijdragen aan pensioenregelingen op basis van toegezegde bijdragen worden als last in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer de bijdragen zijn verschuldigd.

Pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfondsen en waarvan geen betrouwbare informatie kan worden verkregen, worden verwerkt als een toegezegde-bijdrageregeling.

Op aandelen gebaseerde beloning

De op aandelen gebaseerde beloningen verrekend in contanten zijn een voorwaardelijke bezoldigingscomponent, waarbij de opschortende voorwaarde bij de toekenning is, dat de betrokkenen na een periode van vier jaar (de prestatieperiode) na de toekenning de vooraf vastgestelde prestatiecriteria hebben gerealiseerd. Betaling vindt uitsluitend plaats indien de betrokkene na de periode van vier jaar nog in dienst is. Wanneer de arbeidsovereenkomst tussentijds wordt beëindigd, kan in bepaalde gevallen toekenning pro rata plaatsvinden. Aan het einde van elk jaar wordt een schatting gemaakt van de na aflŒoop van de vierjarige periode te betalen variabele beloning. Hiervan wordt gedurende de prestatieperiode jaarlijks een evenredig deel ten laste van het resultaat van het betreffende jaar verantwoord.

Voorzieningen

Een voorziening wordt in het overzicht van de financiële positie opgenomen wanneer TMG een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft als gevolg van een gebeurtenis in het verleden en het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is, die betrouwbaar kan worden geschat. Indien het effect daarvan materieel is, worden de voorzieningen bepaald door de verwachte toekomstige kasstromen contant te maken op basis van een disconteringsvoet vóór belasting die een afspiegeling is van de actuele markttaxaties van de tijdswaarde van geld en, waar nodig, van de specifieke risico’s met betrekking tot de verplichting.

Reorganisatievoorziening

Reorganisatievoorzieningen worden opgenomen wanneer TMG en de OR een gedetailleerd en geformaliseerd reorganisatieplan hebben vastgesteld en een aanvang is gemaakt met de reorganisatie of deze publiekelijk bekend is gemaakt. Daarnaast heeft TMG niet meer de mogelijkheid om het reorganisatieplan in te trekken. Ontslagvergoedingen worden opgenomen als lasten indien TMG zich aantoonbaar heeft verplicht tot het beëindigen van het dienstverband van huidige werknemers c.q. functiecategorieën. Voor zover redelijkerwijs is in te schatten, worden de ontslagvergoedingen die meer dan 12 maanden na balansdatum verschuldigd worden, verdisconteerd om de contante waarde te bepalen.

Verlieslatende contracten

Een voorziening voor verlieslatende contracten wordt gevormd, indien het waarschijnlijk is dat de onvermijdelijke kosten van het nakomen van de verplichtingen hoger zijn dan de economische voordelen van het contract.

Handelsschulden en overige verplichtingen

Handelsschulden en overige verplichtingen worden gewaardeerd tegen reële waarde, daarna tegen geamortiseerde kostprijs.

Bepaling reële waarde

Een aantal grondslagen en de informatieverschaffing van TMG vereisen de bepaling van de reële waarde van zowel financiële als niet-financiële activa en verplichtingen. Voor waarderings- en informatieverschaffingsdoeleinden is de reële waarde op basis van de volgende methoden bepaald.

Immateriële activa

De reële waarde van merk- en uitgavenrechten die als onderdeel van een bedrijfscombinatie zijn verworven, wordt bepaald aan de hand van de gedisconteerde geschatte royalty’s die door het eigendom van de merk- en uitgavenrechten zijn vermeden. De reële waarde van andere immateriële activa is gebaseerd op de verwachte contante waarde van de kasstroom uit het gebruik en de uiteindelijke verkoop van activa.

Materiële vaste activa

De reële waarde van materiële vaste activa die ten gevolge van een bedrijfscombinatie zijn opgenomen, is gebaseerd op marktwaarde. De marktwaarde van het vastgoed is de geschatte waarde waarvoor een onroerende zaak op de waarderingsdatum kan worden verhandeld tussen een koper en een verkoper die ter zake goed geïnformeerd zijn in een transactie op zakelijke, objectieve grondslag, waarin beide partijen zorgvuldig en zonder dwang hebben gehandeld. De marktwaarde van overige materiële vaste activa en inventaris is gebaseerd op de marktwaarde van soortgelijke items.

Handels- en overige vorderingen

De reële waarde van handels- en overige vorderingen wordt tegen contante waarde van toekomstige kasstromen geschat, die op hun beurt worden gedisconteerd tegen marktrente per verslagdatum.

Derivaten

Voor de bepaling van de reële waarde van renteswaps worden opgaven van effectenmakelaars gehanteerd. Deze opgaven worden op redelijkheid gecontroleerd met behulp van technieken gebaseerd op contant gemaakte kasstromen op basis van de voorwaarden en de looptijden van het contract en met gebruikmaking van de marktrente voor een vergelijkbaar instrument per waarderingsdatum.

Activa en passiva aangehouden voor verkoop

De reële waarde van activa en passiva aangehouden voor verkoop is bepaald op basis van de verwachte toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen een disconteringsvoet en een marktanalyse en/of taxatie van een bemiddelaar op basis waarvan een verwachte opbrengstwaarde is vastgesteld.

Nadere informatie over de uitgangspunten voor de bepaling van de reële waarde wordt vermeld bij de toelichting op het betreffende actief of de verplichting.

Opbrengsten

De opbrengsten zijn exclusief omzetbelasting en na aftrek van eventuele kortingen. Opbrengsten uit verkopen worden in de winst- en verliesrekening verwerkt wanneer de belangrijke risico’s en voordelen van eigendom aan de koper zijn overgedragen. Opbrengsten uit hoofde van verleende diensten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen naar rato van de in het boekjaar geleverde prestaties. Er worden geen opbrengsten opgenomen indien er belangrijke onzekerheden bestaan ter zake van het innen van de overeengekomen vergoeding, de hiermee verband houdende kosten of eventuele retouren en tevens wanneer er sprake is van aanhoudende management betrokkenheid bij de goederen.

Bartertransacties

Indien advertentieruimte wordt omgewisseld of geruild voor advertentieruimte die gelijksoortig is met betrekking tot aard en reële waarde en voor dezelfde doelgroep, wordt deze ruil niet beschouwd als een transactie die een opbrengst genereert. Indien hieraan niet wordt voldaan, wordt de ruil beschouwd als een transactie die een opbrengst genereert. De omvang van de opbrengst wordt bepaald op de reële waarde van de ontvangen zaken of diensten, vermeerderd of verminderd met eventuele ontvangen of betaalde liquide middelen of activa die op zeer korte termijn liquide te maken zijn.

Indien de reële waarde van ontvangen zaken of diensten niet betrouwbaar kan worden bepaald, wordt de opbrengst bepaald op de reële waarde van de geruilde zaken of diensten, vermeerderd of verminderd met eventuele betaalde of ontvangen liquide middelen of activa die op zeer korte termijn liquide te maken zijn.

Subsidies

Subsidies worden initieel in het overzicht van de financiële positie opgenomen als vooruitontvangen bedragen en worden als opbrengst verantwoord zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat TMG zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door TMG gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst- en verliesrekening opgenomen in dezelfde periode waarin deze kosten worden gemaakt.

Lasten

Leasebetalingen

Leasebetalingen uit hoofde van operationele leasing worden lineair over de leaseperiode in de winst- en verliesrekening opgenomen. Vergoedingen die zijn ontvangen als stimulering voor het sluiten van leaseovereenkomsten worden in de winst- en verliesrekening verwerkt als integraal deel van de totale leasekosten.

De minimale leasebetalingen uit hoofde van financiële lease worden deels als financieringskosten opgenomen en deels als aflossing van de uitstaande verplichting. De financieringskosten worden zodanig aan iedere periode van de totale leasetermijn toegerekend dat dit resulteert in een constante periodieke rentevoet over het resterende saldo van de verplichting. Voorwaardelijke leasebetalingen worden verwerkt door herziening van de minimale leasebetalingen over de resterende leasetermijn, zodra de aanpassing van een leaseovereenkomst wordt bevestigd.

Financiële baten en lasten

Het resultaat geassocieerde deelnemingen omvat het aandeel van TMG in het totaalresultaat van de geassocieerde deelneming over de periode waarin TMG invloed van betekenis heeft.

De waardeveranderingen van financiële instrumenten met een waardeverandering door de winst- en verliesrekening worden onder de financiële baten en lasten verantwoord.

Financiële baten en lasten omvatten de rentelasten op opgenomen gelden berekend met behulp van de effectieve-rentemethode, rentebaten op belegde middelen, resultaten op afdekkingsinstrumenten, dividendopbrengsten en valutakoerswinsten en -verliezen.

Rentebaten en rentelasten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen volgens de effectieve-rentemethode. Dividendopbrengsten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen op het moment dat dividend gedeclareerd wordt. Valutakoerswinsten en -verliezen worden gerapporteerd op gesaldeerde basis. Financieringskosten die niet direct toerekenbaar zijn aan een acquisitie worden in de winst- en verliesrekening opgenomen volgens de effectieve-rentemethode.

Belasting naar de winst

De belasting naar de winst of het verlies over het boekjaar omvat de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelasting en latente belastingen. De winstbelasting wordt in de winst- en verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking heeft op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt.

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op balansdatum en correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.

De voorziening voor latente belastingverplichtingen wordt gevormd op basis van de balansmethode, waarbij een voorziening wordt getroffen voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die posten.

Voor de volgende tijdelijke verschillen wordt geen voorziening getroffen: fiscaal niet-aftrekbare goodwill, de eerste opname van activa of verplichtingen die noch de commerciële noch de fiscale winst beïnvloeden, en verschillen die verband houden met investeringen in dochterondernemingen, voor zover zij in de voorzienbare toekomst waarschijnlijk niet zullen worden afgewikkeld.

Het bedrag van de voorziening voor latente belastingverplichtingen is gebaseerd op de wijze waarop de boekwaarde van de activa en verplichtingen naar verwachting zal worden gerealiseerd of afgewikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van de belastingtarieven die zijn vastgesteld op balansdatum, dan wel waartoe reeds op balansdatum besloten is. De latente belastingverplichting is opgenomen tegen nominale waarde. Er wordt uitsluitend een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van de actiefpost kunnen worden aangewend. Het bedrag van de latente belastingvorderingen wordt verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd.

De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien er wettelijk recht is om de verschuldigde c.q. verrekenbare belasting te verrekenen, de winstbelasting wordt geheven door dezelfde belastingdienst en TMG de intentie heeft om de bedragen met elkaar te salderen.

Gesegmenteerde informatie

Een bedrijfssegment is een duidelijk te onderscheiden onderdeel van TMG dat goederen levert of diensten verleent, of dat die goederen levert of diensten verleent met andere onderdelen binnen TMG. Alle resultaten en prestaties van de bedrijfssegmenten worden periodiek door de Raad van Bestuur beoordeeld, om besluiten te kunnen nemen over de inzet van middelen. De segmentatie sluit één op één aan op de interne managementinformatie.

Activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten

Onder activa aangehouden voor verkoop worden de activa gerubriceerd die betrekking hebben op een te verkopen activiteit, indien deze activiteit beschikbaar is voor onmiddellijke verkoop en verkoop zeer waarschijnlijk is. De met deze activa samenhangende passiva zijn gerubriceerd onder de post passiva aangehouden voor verkoop. Vanaf het moment van opname onder deze rubriek vindt er geen afschrijving meer plaats van activa. Waardering van voor verkoop aangehouden activa en passiva geschiedt tegen boekwaarde of lagere reële waarde, onder aftrek van kosten van verkoop. Voor de waardebepaling is, indien noodzakelijk, gebruik gemaakt van externe taxaties. Eventuele bijzondere waardeverminderingen worden ten laste van het resultaat gebracht.

Een beëindigde bedrijfsactiviteit is een onderdeel van de activiteiten van TMG dat een afzonderlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of een afzonderlijk belangrijk geografisch bedrijfsgebied vertegenwoordigt, of is een dochteronderneming die uitsluitend is overgenomen met de bedoeling te worden doorverkocht.

Classificatie als beëindigde bedrijfsactiviteit geschiedt bij afstoting of, indien dit eerder is, wanneer de bedrijfsactiviteit voldoet aan de criteria voor classificatie als aangehouden voor verkoop. Een groep af te stoten activa die wordt opgeheven kan hier ook aan voldoen.

Kasstroomoverzicht

Het geconsolideerde kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. In de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten wordt het resultaat voor belastingen gecorrigeerd voor de posten in de winst- en verliesrekening en mutaties in balansposten, die geen effect hebben op de kasstroom in het verslagjaar.

Nog niet-toegepaste IFRS-standaarden en interpretaties

Een aantal nieuwe wijzigingen op standaarden en interpretaties is nog niet van kracht en is derhalve niet toegepast op deze geconsolideerde jaarrekening. De volgende IFRS-standaarden en interpretaties zijn geldig met ingang van 1 januari 2016 (tenzij anders vermeld) en worden alsdan toegepast.

Amendementen

IAS 1: Disclosure initiative (effectief voor jaarrekening geldig vanaf 1 januari 2016)

IFRS 11 Accounting for acquisitions of interest in joint operations (effectief voor jaarrekening geldig vanaf 1 januari 2016)

IAS 16/IAS 38 Clarification of acceptable methods of depreciation and amortisation (effectief voor jaarrekening geldig vanaf 1 januari 2016)

Amendments to IFRS: annual improvements to IFRS 2012-2014 Cycle (effectief voor jaarrekening geldig vanaf 1 januari 2016).

Naar verwachting zal de toepassing van deze wijzigingen op standaarden en interpretaties geen materiële gevolgen hebben voor de financiële positie van TMG.

TMG heeft ervoor gekozen de nieuwe standaarden IFRS 9 Financiële instrumenten, IFRS 15 Opbrengsten uit contracten met klanten en IFRS 16 Leases niet eerder toe te passen. De invloed van deze standaarden op de jaarrekening van de Groep worden nader onderzocht.


2.Gesegmenteerde informatie

Bedragen in duizenden euro's

TMG Landelijke Media

Holland Media Combinatie

Sky Radio Group

Keesing Media Group

Facilitair Bedrijf

Hoofdkantoor / Eliminaties

Totaal

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Opbrengsten transacties derden

255.739

274.846

102.265

113.906

30.745

38.816

70.922

67.982

22.593

22.033

68

129

482.332

517.712

Intercompany transacties

-

-

-

-

-

-

220

92

72.633

84.037

-72.853

-84.129

-

-

Som der bedrijfsopbrengsten

255.739

274.846

102.265

113.906

30.745

38.816

71.142

68.074

95.226

106.070

-72.785

-84.000

482.332

517.712

Resultaat van het segment vóór afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingsverliezen

53.540

55.011

22.024

23.749

6.494

15.992

20.614

19.287

-47.530

-32.547

-40.693

-35.437

14.449

46.055

Totaal afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingsverliezen

4.742

3.381

1.246

1.541

11.034

51.904

4.135

4.906

13.835

12.982

457

2.761

35.449

77.475

Bedrijfsresultaat

48.798

51.630

20.778

22.208

-4.540

-35.912

16.479

14.381

-61.365

-45.529

-41.150

-38.198

-21.000

-31.420

Resultaat deelnemingen

-40

-5.130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-7

-40

-5.137

Financiële baten

1

48

-

-

-

1

246

190

-

-

-

1

247

240

Financiële lasten

-63

-86

-

-

-828

-1.118

-198

-206

-

-

-916

-851

-2.005

-2.261

Winstbelasting

-8.031

-10.087

-6.236

-3.896

1.264

-1.292

-4.215

-3.604

-321

8.923

16.698

10.447

-841

491

Nettoresultaat

40.665

36.375

14.542

18.312

-4.104

-38.321

12.312

10.761

-61.686

-36.606

-25.368

-28.608

-23.639

-38.087

Activa van het segment

45.074

132.787

21.582

72.935

65.283

78.573

153.112

154.984

56.745

58.814

104.119

-22.996

445.915

475.097

Investeringen in geassocieerde deelnemingen

24

159

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

159

Totaal activa per 31 december

45.098

132.946

21.582

72.935

65.283

78.573

153.112

154.984

56.745

58.814

104.119

-22.996

445.939

475.256

Verplichtingen van het segment

63.339

50.145

25.783

22.059

40.772

46.633

33.921

34.418

25.030

9.978

29.888

61.322

218.733

224.555

Totaal verplichtingen 31 december

63.339

50.145

25.783

22.059

40.772

46.633

33.921

34.418

25.030

9.978

29.888

61.322

218.733

224.555

Investeringen van het segment

2.034

2.134

310

522

375

991

1.259

1.193

5.940

4.665

1.688

3.437

11.606

12.942

Totaal investeringen

2.034

2.134

310

522

375

991

1.259

1.193

5.940

4.665

1.688

3.437

11.606

12.942

Reorganisatiekosten

10.599

-

665

-

203

1.212

366

-74

17.038

-

-1.699

-924

27.172

214

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op immateriële activa

-

-

-

-

-

40.929

-

-

-

-

-

1.977

-

42.906

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op materiële vaste activa

-

-

-

-

-

-

-

99

6.810

5.950

-

-

6.810

6.049

Overige materiële niet-geldelijke posten

10.599

-

665

-

203

42.141

366

25

23.848

5.950

-1.699

1.053

33.982

49.169

Gemiddeld aantal fte

755

830

540

665

97

103

270

277

317

328

138

148

2.117

2.351

Bedrijfssegmenten

TMG is opgebouwd uit de volgende hoofdbedrijfssegmenten:

TMG Landelijke Media: het uitgeven van landelijke dagbladen, tijdschriften, printgerelateerde internetactiviteiten en videoproducties.

Holland Media Combinatie: het uitgeven van regionale dagbladen, huis-aan-huisbladen en printgerelateerde internetactiviteiten.

Sky Radio Group: de exploitatie van diverse radiostations in Nederland.

Keesing Media Group: het uitgeven van puzzelbladen in Europa.

Facilitair Bedrijf: overige activiteiten omvatten onder meer het drukken en verspreiden van kranten, het leveren van kantoorruimte en bijbehorende faciliteiten, voornamelijk voor de segmenten TMG Landelijke Media en Holland Media Combinatie.

Hoofdkantoor / Eliminaties: onder hoofdkantoor vallen onder andere de volgende stafadelingen: Raad van Bestuur, Corporate Communicaton, Corporate Development, Internal Audit & Risicomanagement, HRM, ICT en legal.

Gesegmenteerde informatie wordt verstrekt over de bedrijfssegmenten en de geografische segmenten van TMG. De segmentatie is gebaseerd op de organisatorische aansturing binnen TMG en de aard van de (uitgeef) activiteiten. Maandelijks worden de resultaten gerapporteerd aan de Raad van Bestuur en deze vormen mede de basis voor besluitvorming omtrent de resultaten van de activiteiten en de inzet van resources binnen de uitgeefkernen. De ondersteunende activiteiten, waaronder drukken en distribueren, worden op groepsniveau beoordeeld en worden niet toegerekend aan de bedrijfssegmenten. In 2015 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de allocatie van kosten. De interne doorbelasting van vaste kosten is komen te vervallen. De vergelijkende cijfers 2014 zijn op deze wijziging aangepast. De activa van de segmenten laten in 2015 grote mutaties zien. Deze zijn het gevolg van het afrekenen van intercompany verhoudingen tussen werkmaatschappijen, mede door middel van dividenduitkeringen.

De prijzen voor transacties tussen segmenten, voornamelijk het drukken en distribueren van kranten, worden op een zakelijke en objectieve grondslag bepaald. De resultaten, activa en verplichtingen van een segment omvatten posten die rechtstreeks, dan wel op basis van redelijkheid, aan het segment kunnen worden toegerekend. De investeringsuitgaven van een segment betreffen het totaal van de in de verslagperiode gemaakte kosten voor de verwerving van activa van het segment, die naar verwachting langer dan één verslagperiode in gebruik zullen zijn.

De daling van de opbrengsten van de segmenten TMG Landelijke Media en Holland Media Combinatie wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere advertentie- en oplage-inkomsten. De daling van de opbrengsten bij Sky Radio Group wordt veroorzaakt door een daling van de netto-advertentiemarkt, door toegenomen concurrentie en door een lager luistermarktaandeel, voornamelijk van Radio Veronica. De stijging van de opbrengsten en het het bedrijfsresultaat bij Keesing Media Group is te danken aan de uitbreiding van het productportfolio, waaronder kleurboeken voor volwassenen. De daling van het bedrijfsresultaat bij het Facilitair Bedrijf wordt veroorzaakt door 17.000 reorganisatielasten, hoofdzakelijk betrekking hebbende op de drukkerijen. De daling van het bedrijfsresultaat bij het Hoofdkantoor wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere advieskosten en hogere opleidingskosten van personeel.

Geografische segmenten

Bij de presentatie van informatie op basis van geografische segmenten wordt voor de opbrengsten van het segment uitgegaan van de geografische locatie van de afnemers. Voor de vaste activa van de segmenten wordt uitgegaan van de geografische locatie van de vaste activa.

De verdeling in opbrengsten en vaste activa naar geografisch gebied:

Bedragen in duizenden euro's

2015

Opbrengsten

Vaste activa 1

Nederland

419.585

248.223

Overige landen

62.747

40.036

Totaal

482.332

288.259

 1. Met uitzondering van de latente belastingvorderingen.

2014

Opbrengsten

Vaste activa1

Nederland

457.608

268.306

Overige landen

60.104

41.666

Totaal

517.712

309.972

 1. Met uitzondering van de latente belastingvorderingen.

Van de omzet en van de vaste activa in overige landen heeft respectievelijk 44.211 (2014: 42.577) en 39.924 (2014: 41.400) betrekking op puzzelactiviteiten in Frankrijk.3.Overname van ondernemingen

In 2015 en 2014 hebben er geen acquisities van ondernemingen of activiteiten plaatsgevonden.


4.Opbrengsten

Bedragen in duizenden euro's

2015

2014

Abonnementen

177.244

182.902

Losse verkoop

92.111

90.751

Advertenties

116.319

140.165

BtB digitale inkomsten

32.976

34.787

Consumenten digitale inkomsten

9.631

8.135

E-commerce

18.802

18.436

Vervaardiging

3.916

3.489

Distributie

17.488

18.459

Overige opbrengsten

12.846

18.423

Totaal

481.333

515.547

In de omzet van 481.333 (2014: 515.547) zijn ruiltransacties begrepen ter grootte van 4.009 (2014: 5.541). De daling in de overige opbrengsten wordt onder andere veroorzaakt door een lagere opbrengst uit de iPad-actie bij de Telegraaf. De opbrengstcategorieën zijn gewijzigd ten opzichte van 2014 in verband met een wijziging in de interne managementrapportage in 2015.

De BtB digitale inkomsten betreffen hoofdzakelijk online advertentie-inkomsten. Advertentie-inkomsten uit print en radio zijn onderdeel van de categorie Advertenties. De consumenten digitale inkomsten betreffen hoofdzakelijk abonnementeninkomsten voor online toegang. De abonnementeninkomsten uit print zijn onderdeel van de categorie abonnementen.5.Overige bedrijfsopbrengsten

Bedragen in duizenden euro's

2015

2014

Boekwinst verkoop vaste activa

999

2.165

Totaal

999

2.165

De boekwinst vaste activa betreft in 2015 het resultaat op de verkoop van enkele panden van het Facilitair bedrijf. In 2014 betreft het resultaat de verkoop van het intellectueel eigendom van My Radio, alsmede de verkoop van enkele panden van Holland Media Combinatie.


6.Grond- en hulpstoffen

Bedragen in duizenden euro's

2015

2014

Papier en inkt

27.189

36.265

Hulpstoffen

1.690

1.998

Totaal

28.879

38.263

De daling in kosten voor papier en inkt is het gevolg van een combinatie van lagere volumes als gevolg van daling in oplage en portfolioaanpassingen, sluiting van de drukkerij van puzzelbladen in Frankrijk in het voorjaar van 2014 en lagere inkoopprijzen voor zowel papier als inkt.


7.Personeelskosten

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

2015

2014

Lonen en salarissen

120.599

128.921

Verplichte sociale zekerheidsbijdragen

19.162

21.151

Kosten samenhangend met pensioenregelingen

27

10.090

11.867

Overige personeelskosten

25.020

20.366

174.871

182.305

Reorganisatiekosten

28

27.172

214

Totaal

202.043

182.519

Het gemiddeld aantal personeelsleden (fte) bedraagt 2.117 (2014: 2.351), waarvan 193 (2014: 201) in het buitenland. De lonen en salarissen zijn gedaald door afvloeiing van personeel in het kader van het kostenbesparingsprogramma. Hierdoor daalden ook de verplichte sociale verzekeringsbijdragen en bijdragen aan pensioenregelingen. In de kosten samenhangend met pensioenregelingen zit tevens een eenmalige vrijval van 2.400 als gevolg van de afbouw van een vergoeding van ziektekosten aan gepensioneerden. In 2014 bevatten de pensioenkosten eenmalige baten van 1.400 voornamelijk betrekking hebbende op de beëindiging van de eindloonpensioenregeling bij de Sky Radio Group.

De overige personeelskosten zijn gestegen door hogere kosten tijdelijk personeel voor diverse projecten en hogere opleidingskosten. Tevens is er in de overige personeelskosten een vrijval uit de voorziening voor de jubileumregeling van 503 verwerkt. De reorganisatiekosten nemen toe door de in 2015 aangekondigde plannen om het aantal werknemers verder te reduceren, onder andere bij de drukkerijen en de redactie van TMG Landelijke Media.


8.Afschrijving, amortisatie en bijzondere waardeverminderingsverliezen

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

2015

2014

Bijzondere waardeverminderingen financiële vaste activa

15

827

-

Terugneming bijzondere waardevermindering financiële vaste activa

15

-136

-

Afschrijvingen

15

9.498

10.691

Bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa

15

6.810

6.049

Terugneming bijzondere waardevermindering materiële vaste activa

-693

-

Amortisatie

14

19.143

17.829

Bijzondere waardeverminderingen immateriële activa

14

-

42.906

Totaal

35.449

77.475

De bijzondere waardevermindering van financiële vaste activa van 827 heeft betrekking op vooruitbetaalde erfpacht voor een buiten gebruik gesteld pand in het kader van de reorganisatie van de drukkerijen.

In 2015 is een in 2012 buiten gebruik gesteld pand weer in gebruik genomen. Dit resulteert in een terugneming van een eerdere gedane bijzondere waardevermindering van 693 op materiële vaste activa en 136 op financiële vaste activa. Daarnaast heeft er in 2015 een inhaalafschrijving van 1.498 op de immateriële activa plaatsgevonden in verband met de terugneming van aangehouden voor verkoop classificatie van Relatieplanet.

Op materiële vaste activa heeft zowel in 2015 als in 2014 een bijzondere waardevermindering plaatsgevonden op machines, persen en panden van het facilitair bedrijf in het kader van de reorganisatie van de drukkerijen.

De bijzondere waardevermindering op immateriële activa in 2014 betreft een afwaardering op de goodwill van de radiomerken van Sky Radio Group en een afwaardering van software.


9.Overige bedrijfskosten

Bedragen in duizenden euro's

2015

2014

Transport- en distributiekosten

70.400

77.050

Uitbesteed werk en technische productiekosten

37.294

37.050

Verkoopkosten

31.126

35.791

Redactiekosten

16.293

17.581

Inkoopwaarde E-commerce

13.335

16.837

Bijzondere waardevermindering op handelsvorderingen

1.071

2.506

Automatiseringskosten

21.679

23.255

Huisvestingskosten

10.841

12.913

Overige bedrijfskosten

34.922

27.892

Totaal

236.961

250.875

De transport- en distributiekosten daalden door ingezette kostenbesparingen binnen de eigen distributieactiviteiten en portfoliowijzigiingen. De verkoopkosten zijn gedaald vanwege hogere sales- en promotieactiviteiten in 2014 rondom het WK-voetbal en Radio Veronica, de merkencampagne en tabloidovergang van De Telegraaf. De overige bedrijfskosten stegen met name als gevolg van hogere advieskosten inzake diverse operationele en strategische projecten.


10.Financiële baten en lasten

Bedragen in duizenden euro's

2015

2014

Overig resultaat deelnemingen

-40

-5.137

Resultaat deelnemingen

-40

-5.137

Financiële baten

247

240

Financiële lasten

-2.005

-2.261

Totaal

-1.798

-7.158

In 2014 werden Ticketsplus B.V., Zoom.in Nederland B.V. en Cammio GmbH, alle onderdeel van het segment TMG Landelijke Media, verkocht. Het verlies uit deze desinvesteringen bedroeg 4.902 en is verantwoord onder de post overig resultaat deelnemingen.
11.Winstbelasting

Bedragen in duizenden euro´s

Toelichting

2015

2014

Verschuldigde winstbelasting

Verslagjaar

3.435

6.172

Correcties van voorgaande jaren

-2.010

-745

Latente belastingen

Correcties van voorgaande jaren

29

5.316

-

Ontstaan en afwikkeling van tijdelijke verschillen

29

-6.120

-6.381

Totale winstbelasting

621

-954

Hiervan:

Winstbelasting opgenomen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening

841

-491

Winstbelasting over overig resultaat

-220

-463

Totale winstbelasting

621

-954

2015

2014

Resultaat vóór belastingen

-22.798

-38.578

Overig resultaat

-881

-1.850

Resultaat voor de berekening van de winstbelasting

-23.679

-40.428

Nominaal belastingtarief Nederland

25,0%

25,0%

Winstbelasting op basis van het Nederlandse tarief

-5.920

-10.107

Effect van buitenlandse belastingtarieven

-1.320

-980

Niet-belaste opbrengsten

-170

-

Niet-aftrekbare kosten

55

9.968

Resultaat deelnemingen buitenland niet vrijgesteld van winstbelasting

2.198

-

Afboeking voorvoegingsverliezen

3.046

-

Resultaat deelnemingen vrijgesteld van winstbelasting

-153

944

Niet gewaardeerde compensabele verliezen

26

20

Liquidatieverlies

-263

-

Voordeel uit voorheen niet gewaardeerde compensabele verliezen

-

-5

Fiscale faciliteiten

-184

-49

Correcties van voorgaande jaren

3.306

-745

Totaal

621

-954

De correcties van voorgaande jaren betreft voornamelijk de deelnemingsvrijstelling van een buitenlandse deelneming. De belasting over het resultaat van deze deelneming in 2015 bedroeg 2.198. In 2015 heeft verder een afwaardering plaatsgevonden van te vorderen belasting op voorvoegingsverliezen inzake Dichtbij.nl. Van deze voorvoegingsverliezen is de inschatting gemaakt dat ze niet meer zullen worden gecompenseerd binnen de fiscale verrekentermijnen als gevolg van de reorganisatie bij Dichtbij.nl.

Resultaat deelnemingen vrijgesteld van winstbelasting betreft in 2014 hoofdzakelijk de niet-aftrekbare verliezen op de verkoop van Zoom.in Nederland B.V., Ticketsplus B.V. en Cammio GmbH.

Aansluiting met het effectieve belastingtarief

Het effectieve belastingpercentage op het resultaat uit de totale activiteiten bedroeg in 2015 -2,6% (2014: 2,4%). De relatie tussen het belastingtarief in Nederland en het effectieve belastingpercentage op het resultaat uit totale activiteiten is als volgt:

In procenten

2015

2014

Nominaal belastingtarief Nederland

25,0

25,0

Belastingeffecten van:

Afwijkende tarieven

5,6

2,4

Belaste resultaten deelnemingen

-9,3

-

Onbelaste resultaten en niet-aftrekbare kosten

1,8

-26,9

Liquidatieverlies

1,1

-

Afboeking voorvoegingsverliezen

-12,9

-

Correcties van voorgaande jaren

-13,9

1,9

Effectieve belastingdruk

-2,6

2,4


12.Belastingvorderingen en -verplichtingen

Ultimo 2015 is de te vorderen winstbelasting over de verslagperiode en voorgaande perioden 623 (2014: 2). De belastingschuld van 1.141 (2014: 4.143) heeft betrekking op nog te betalen belasting over de verslagperiode en voorgaande jaren, na aftrek van voorlopige betalingen.


13.Beëindigde bedrijfsactiviteiten

In 2015 is Relatieplanet.nl gereclassificeerd naar voortgezette bedrijfsactiviteiten door het besluit om de activiteiten voort te zetten. Als gevolg hiervan is tevens een inhaalafschrijving verwerkt van 1.498 op immateriële activa.


14.Immateriële activa

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

Merk- en uitgave-rechten

Licenties

Goodwill

Software

Activa in uitvoering

Totaal

Aanschafwaarde

155.845

46.111

330.290

82.500

2.066

616.812

Cumulatieve amortisatie

58.324

17.880

4.471

62.256

-

142.931

Bijzondere waardeverminderingsverliezen

26.557

-

126.410

11.474

-

164.441

Boekwaarde per 1 januari 2014

70.964

28.231

199.409

8.770

2.066

309.440

Investeringen

-

-

-

3.876

1.700

5.576

Desinvesteringen

-549

-

-

-406

-

-955

Afgestoten n.a.v. verkoop bedrijfsonderdelen

-885

-

-3.010

-

-

-3.895

Amortisatie

8,13

-6.217

-7.663

-

-3.949

-

-17.829

Bijzondere waardeverminderingsverliezen

8,13

-

-

-40.929

-1.977

-

-42.906

In gebruik genomen activa in uitvoering

-

-

-

2.451

-2.451

-

Totaal van de mutaties

-7.651

-7.663

-43.939

-5

-751

-60.009

Aanschafwaarde

107.669

46.111

250.679

52.866

1.315

458.640

Cumulatieve amortisatie

42.358

25.543

4.471

42.098

-

114.470

Bijzondere waardeverminderingsverliezen

1.998

-

90.738

2.003

-

94.739

Boekwaarde per 1 januari 2015

63.313

20.568

155.470

8.765

1.315

249.431

Investeringen

-

-

-

796

3.170

3.966

Desinvesteringen

-

-

-

-18

-8

-26

Reclassificatie vanuit activa aangehouden voor verkoop

21

868

-

1.386

950

-

3.204

Amortisatie

8

-6.785

-7.663

-

-4.695

-

-19.143

In gebruik genomen activa in uitvoering

-

-

-

2.136

-2.136

-

Totaal van de mutaties

-5.917

-7.663

1.386

-831

1.026

-11.999

Aanschafwaarde

113.622

46.111

252.065

53.939

2.341

468.078

Cumulatieve amortisatie

54.228

33.206

4.471

44.002

-

135.907

Bijzondere waardeverminderingsverliezen

1.998

-

90.738

2.003

-

94.739

Boekwaarde per 31 december 2015

57.396

12.905

156.856

7.934

2.341

237.432

De merk- en uitgaverechten hebben betrekking op de verworven merknamen en uitgaverechten van onder meer Sky Radio Group en Keesing Media Group. Gezien de sterke verbondenheid van merknamen en uitgaverechten zijn deze niet afzonderlijk gepresenteerd. De amortisatieperiode van merknamen en uitgaverechten bedraagt 5 tot 20 jaar.

De licenties hebben betrekking op uitzendrechten van Sky Radio Group en betreffen de jaarlijkse bijdragen aan het Agentschap Telecom, welke zijn opgenomen voor 12.905 tot einde looptijd (2014: 20.568). Per 1 september 2011 zijn de licenties verlengd tot 1 september 2017. De amortisatieperiode bedraagt 6 jaar. De gerelateerde langlopende verplichting is toegelicht bij noot 26.

De goodwill is ontstaan bij acquisitie van deelnemingen, waarvan de belangrijkste onderdelen betrekking hebben op Sky Radio Group (12.421) en Keesing Media Group (91.201). Daarnaast heeft 12.000 betrekking op synergie-effecten bij De Telegraaf Drukkerij Groep ontstaan bij acquisitie. De levensduur van goodwill wordt oneindig verondersteld en derhalve niet geamortiseerd. Alle immateriële activa zijn extern verworven.

De aanschafwaarde en cumulatieve amortisatie van immateriële activa is in 2015 toegenomen door de reclassificatie van de held for sale activiteiten van Relatieplanet.nl naar voortgezette activiteiten.

Immateriële activa in uitvoering

De post betreft (deels in eigen beheer ontwikkelde) informatiesystemen bij TMG Landelijke Media en Hoofdkantoor. De informatiesystemen worden in 2016 in gebruik genomen.

Toetsing op bijzondere waardevermindering

Voor de toets op bijzondere waardevermindering worden immateriële activa toegerekend aan de segmenten, het laagste niveau binnen TMG waarop goodwill wordt bewaakt uit hoofde van interne organisatie of op een lager niveau binnen het segment waarop de goodwill wordt gevolgd.

De totale boekwaarde van immateriële activa toegerekend aan de groepen van kasstroomgenererende eenheden per 31 december 2015 en 2014 is als volgt:

Immateriële activa

Bedragen in duizenden euro's

2015

2014

Landelijke Media

32.410

31.542

Holland Media Combinatie

13.166

13.498

Facilitair bedrijf

12.000

12.000

Sky Radio Group

54.631

65.131

Keesing Media Group

121.509

124.648

Hoofdkantoor

3.716

2.612

Totaal

237.432

249.431

Goodwill

Bedragen in duizenden euro's

2015

2014

Landelijke Media

27.521

26.135

Holland Media Combinatie

12.452

12.452

Facilitair bedrijf

12.000

12.000

Sky Radio Group

12.421

12.421

Keesing Media Group

91.201

91.201

Hoofdkantoor

1.261

1.261

Totaal

156.856

155.470

De realiseerbare waarden van de kasstroomgenererende eenheden zijn gebaseerd op de berekeningen van de bedrijfswaarde. De kasstroomgenererende eenheden zijn bepaald op basis van onderscheid dat TMG maakt in haar operationele segmenten. Bij deze berekeningen is door het management uitgegaan van kasstroomprognoses op basis van bedrijfsresultaten, de begroting 2016 en de langetermijnplannen tot en met 2018. Dit is consistent met voorgaande jaren. De kasstromen zijn gebaseerd op EBITDA, rekening houdend met verwachte investeringen en mutatie van nettowerkkapitaal. Daarnaast wordt rekening gehouden met de kasstromen na 2018, welke worden geëxtrapoleerd naar economische levensduur zonder rekening te houden met een groeipercentage (groeivoet 0%, 2014 idem). Voor Sky Radio Group wordt rekening gehouden met een groeivoet van 1,5% (2014: 1,5%) gebaseerd op de laatste externe gegevens van de radiomarkt.

De geprognosticeerde kasstromen zijn contant gemaakt tegen een disconteringsvoet voor belasting (WACC) van 8,6% (2014: 9,0%). Bij het bepalen van de disconteringsvoet en groeivoet is rekening gehouden met het rentepercentage en het risicoprofiel voor TMG als geheel. De veronderstellingen zijn toegepast op alle kasstroomgenererende eenheden binnen TMG. De waarden die bij de belangrijke veronderstellingen worden gehanteerd zijn beoordeeld door TMG op toekomstige ontwikkelingen in de mediasector en zijn gebaseerd op historische gegevens uit zowel externe als interne bronnen (historische data). Een verandering in veronderstellingen en schattingen kan gevolgen hebben voor de realiseerbare waarde van een actief en de verwachte economische levensduur met een effect op de winst- en verliesrekening.

In 2014 heeft een bijzondere waardevermindering op goodwill plaatsgevonden van 40.929 ter zake Sky Radio Group. Naast de afwaardering van de goodwill van Sky Radio Group heeft in 2014 een bijzondere waardevermindering plaatsgevonden van geactiveerde software (1.977).

Een 1% hogere WACC heeft geen effect op een bijzondere waardevermindering voor alle segmenten. De realiseerbare waarden van de segmenten is gelijk aan de boekwaarde bij de volgende WACC: TMG Landelijke Media 63%, Holland Media Combinatie 54%, Keesing Media Group 12% en Sky Radio Group 11%. Daarnaast is de realiseerbare waarde gelijk aan de boekwaarde bij de volgende negatieve groeivoet voor kasstromen ná 2018: Sky Radio Group - 0,3% en Keesing Media Group -5,2%. Bij de segmenten TMG Landelijke Media en Holland Media Combinatie is indien de gehanteerde negatieve groeivoet hoger ligt dan 100% de realiseerbare waarde gelijk aan de boekwaarde.


15.Materiële vaste activa

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Machines en installaties

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Activa in uitvoering

Totaal

Aanschafwaarde

173.489

203.953

57.558

1.258

436.258

Cumulatieve afschrijvingen

140.031

173.945

50.052

-

364.028

Bijzondere waardeverminderingen

1.903

9

2.778

-

4.690

Boekwaarde per 1 januari 2014

31.555

29.999

4.728

1.258

67.540

Investeringen

869

187

1.915

4.432

7.403

Desinvesteringen

-166

-190

-352

-

-708

Afgestoten n.a.v. verkoop bedrijfsonderdelen

13

-

-

-42

-

-42

Afschrijvingen

8,13

-4.211

-4.223

-2.257

-

-10.691

Bijzondere waardeverminderingsverliezen

-271

-5.026

-102

-

-5.399

In gebruik genomen activa in uitvoering

138

2.614

29

-2.781

-

Totaal van de mutaties

-3.641

-6.638

-809

1.651

-9.437

Aanschafwaarde

169.025

190.743

45.297

2.909

407.974

Cumulatieve afschrijvingen

138.937

162.347

38.498

-

339.782

Bijzondere waardeverminderingen

2.174

5.035

2.880

-

10.089

Boekwaarde per 1 januari 2015

27.914

23.361

3.919

2.909

58.103

Investeringen

457

73

1.321

5.789

7.640

Desinvesteringen

-88

-241

-11

-

-340

Reclassificaties

-321

-

321

-

-

Aangehouden voor verkoop

21

-62

-

-

-

-62

Afschrijvingen

8

-3.543

-4.341

-1.614

-

-9.498

Bijzondere waardeverminderingsverliezen

-566

-6.244

-

-6.810

Terugneming bijzondere waardeverminderingsverliezen

693

-

-

-

693

In gebruik genomen activa in uitvoering

1.094

6.700

42

-7.836

-

Totaal van de mutaties

-2.336

-4.053

59

-2.047

-8.377

Aanschafwaarde

165.408

196.927

38.698

862

401.895

Cumulatieve afschrijvingen

137.783

166.340

31.840

-

335.963

Bijzondere waardeverminderingen

2.047

11.279

2.880

-

16.206

Boekwaarde per 31 december 2015

25.578

19.308

3.978

862

49.726

In de materiële vaste activa zijn verantwoord gebouwen in eigendom, machines en installaties van de drukkerij en andere vaste bedrijfsmiddelen. De boekwaarde is gelijk aan de reële waarde.

Bijzondere waardeverminderingsverliezen

De bijzondere waardeverminderingsverliezen in 2015 hebben betrekking op met name de productiecapaciteit van de drukkerijen. Als gevolg van het besluit om het aantal drukpersen in de drukkerij in Amsterdam te verminderen van 7 naar 4 heeft een bijzondere waardevermindering van de drukpersen plaatsgevonden tot de directe opbrengstwaarde verminderd met verkoopkosten. De directe opbrengstwaarde is gebaseerd op een taxatie door een externe deskundige waarbij de taxatie met name is gebaseerd op waarden van gelijksoortige activa. In 2014 had de afwaardering eveneens hoofdzakelijk betrekking op drukpersen.

De terugneming bijzondere waardeverminderingsverliezen in 2015 betreft een buitengebruikgesteld bedrijfspand dat in 2015 weer in gebruik is genomen.

Materiële activa in uitvoering

De post activa in uitvoering betreft met name de verbouwing aan de centrale hal van het hoofdkantoor in Amsterdam. Dit project zal in 2016 worden afgerond.


16.Investeringen in geassocieerde deelnemingen

In procenten

Vestigingsplaats

2015

2014

Kapitaalbelang per 31 december

AM van Gaal Media B.V.

Amsterdam

0,0%

20,0%

Autowereld B.V

Amsterdam

35,0%

35,0%

Dutch Creative Industry Fund B.V.

Amsterdam

28,6%

28,6%

Bedragen in duizenden euro's

2015

2014

Boekwaarde per 31 december

Autowereld B.V.

24

150

Overig

-

9

Totaal

24

159

Geassocieerde deelnemingen in een verliessituatie zijn afgewaardeerd tot nihil. Alle resultaten van geassocieerde deelnemingen zijn opgenomen in de winst- en verliesrekening.


17.Overige vorderingen

Bedragen in duizenden euro's

2015

2014

Vooruitbetaalde operationele lease

868

1.779

Langlopende vorderingen

209

500

Totaal

1.077

2.279

Vooruitbetaalde operationele lease betreft vooruitbetaalde erfpacht op de panden in Amsterdam. In 2015 daalde deze post met name door de buitengebruikstelling en verkoop van panden.


18.Voorraden

Bedragen in duizenden euro's

2015

2014

Grondstoffen

1.173

5.761

Hulpstoffen

263

201

Overige voorraden

423

689

Totaal

1.859

6.651

De daling in de voorraad grondstoffen is het gevolg van de afbouw van de voorraad papier als gevolg van een nieuw inkoopbeleid waarbij papier alleen nog op afroep wordt afgenomen en vanwege de afbouw van de ijzeren voorraad.

In de overige voorraden (voornamelijk E-commerce) is een afwaardering naar reële waarde begrepen van nihil (2014: 229). De boekwaarde is gelijk aan de reële waarde.


19.Handels- en overige vorderingen

Bedragen in duizenden euro's

2015

2014

Handelsdebiteuren

49.639

47.616

Overige vorderingen

7.531

3.115

Overlopende activa

16.641

18.972

Totaal

73.811

69.703

Handelsvorderingen worden gepresenteerd onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen. In het verslagjaar zijn dergelijke verliezen opgenomen tot een bedrag van 1.071 in verband met dubieuze debiteuren (2014: 2.506). Zie tevens toelichting Financieel risicobeheer.

De Overige vorderingen per 31 december 2015 bevatten een vordering van 4.450 inzake de verkoop van een bedrijfspand.

Reële waarde

Voor vorderingen die binnen één jaar vervallen wordt de nominale waarde geacht een afspiegeling te zijn van de reële waarde.


20.Geldmiddelen

Bedragen in duizenden euro's

2015

2014

Bank

42.928

41.260

Totaal

42.928

41.260

De liquiditeiten staan ter vrije beschikking, met uitzondering van de afgegeven bankgaranties zoals nader toegelicht bij toelichting 34. De reële waarde wordt geacht gelijk te zijn aan de nominale waarde.


21.Activa en passiva aangehouden voor verkoop

Bedragen in duizenden euro's

2015

2014

Activa

Immateriële activa

-

3.204

Materiële vaste activa

62

4.227

Latente belastingvordering

-

246

Handels- en overige vorderingen

-

33

Geldmiddelen

-

1.096

Totaal

62

8.806

Passiva

Latente belastingverplichting

-

406

Handelsschulden en overige verplichtingen

-

510

Totaal

-

916

De post activa aangehouden voor verkoop bedraagt in 2015 62 (2014: 8.806) en betreft een bedrijfspand van Holland Media Combinatie. Voor dit pand is een verkoopplan opgesteld en een bemiddelaar ingeschakeld. De bedrijfspanden van het Facilitair Bedrijf zijn eind 2015 verkocht. Boekwinst op de verkoop van deze panden bedraagt 627.

Sinds 2013 was Relatieplanet aangehouden voor verkoop. In 2015 is Relatieplanet gereclassificeerd naar voortgezette bedrijfsactiviteiten, omdat besloten is dit onderdeel niet te verkopen maar onder te brengen binnen een nieuwe business unit met andere niet-titelgebonden online activiteiten, TMG Digital. Als gevolg van dit besluit is een inhaalafschrijving verwerkt van 1.498 op immateriële activa.22.Eigen vermogen

Aandelenkapitaal

Per 31 december 2015 bestond het maatschappelijk aandelenkapitaal uit 99.999.040 gewone aandelen, 100.000.000 preferente aandelen en 960 prioriteitsaandelen, welke als volgt waren geplaatst en volgestort:

Aantal aandelen

2015/2014

Maatschappelijk aandelenkapitaal

Geplaatst aandelenkapitaal

Aantal uitstaande aandelen per 31 december:

Gewone aandelen

99.999.040

46.350.000

Preferente aandelen

100.000.000

-

Prioriteitsaandelen

960

960

Alle aandelen zijn volgestort en hebben een nominale waarde van € 0,25. Er zijn geen preferente aandelen uitgegeven.

De houders van prioriteitsaandelen ontvangen een dividend van vijf procent van het nominale bedrag van de aandelen. De resterende winst staat ter beschikking van de aandeelhoudersvergadering.

De houders van gewone aandelen en prioriteitsaandelen zijn gerechtigd tot het uitbrengen van één stem per aandeel tijdens de vergadering. Iedere aandeelhouder van TMG heeft toegang tot de aandeelhoudersvergadering en het recht om zijn/haar stem uit te brengen. Een overzicht van de wettelijke en statutaire bepalingen omtrent de bestemming van de winst en de andere statutaire rechten verbonden aan de gewone aandelen, prioriteitsaandelen en preferente aandelen is opgenomen onder de Overige gegevens.

Het recht tot uitgifte van preferente aandelen van TMG is door Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen Telegraaf Media Groep N.V. verleend aan Stichting Preferente Aandelen Telegraaf Media Groep N.V. De verleende calloptie op preferente aandelen wordt door Stichting Preferente Aandelen Telegraaf Media Groep N.V. beheerd. Momenteel zijn er geen preferente aandelen uitgegeven. De statutaire bepalingen voor vergoeding op de preferente aandelen zijn marktconform. De optie om preferente aandelen uit te geven is op nihil gewaardeerd.

Reserve eigen aandelen

Ultimo 2015 en 2014 bezat TMG geen ingekochte gewone aandelen.


23.Dividend

In het verslagjaar heeft TMG geen dividend uitgekeerd (2014: nihil).

Er is over 2015 geen winst gemaakt. Er staat daarom over het boekjaar 2015 geen winst ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen Telegraaf Media Groep N.V. doet echter een voorstel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om ten laste van de winstreserve een dividend van € 0,16 per aandeel uit te keren aan de houders van de gewone aandelen en prioriteitsaandelen.


24.Winst per aandeel

Gewone winst per aandeel

Bij de berekening van de gewone winst per aandeel per 31 december 2015 is uitgegaan van het aan houders van gewone aandelen toe te rekenen nettoresultaat van -22.760 (2014: -33.806) en een gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen dat gedurende 2015 heeft uitgestaan van 46.350.000 (2014: 46.350.000), als volgt berekend:

Bedragen in duizenden euro's

2015

2014

Winst per aandeel

Nettoresultaat toerekenbaar aan houders van gewone aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

-22.760

-33.806

Gemiddeld aantal geplaatste gewone aandelen

46.350.000

46.350.000

Gewone winst per aandeel (EUR)

-0,49

-0,73

Verwaterde winst per aandeel

Bij de berekening van de verwaterde winst per aandeel per 31 december 2015 is uitgegaan van het aan houders van gewone aandelen toe te rekenen resultaat van -22.760 (2014: -33.806) en een gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen dat, gecorrigeerd voor alle potentiële verwaterende effecten op de gewone aandelen, gedurende 2015 heeft uitgestaan van 46.350.000 (2014: 46.350.000). Er heeft in 2015 en 2014 geen verwatering van aandelen plaatsgevonden.


25.Minderheidsbelang

Het verloop in het minderheidsbelang is als volgt:

In percentages

2015

2014

Sienna Holding B.V.

10%

10%

Classic FM V.o.f.

-

25%

Bedragen in duizenden euro's

2015

2014

Stand per 1 januari

-8.018

-2.164

Aandeel in het resultaat

-879

-4.281

Mutatie door overig resultaat na belasting

-

-48

Mutatie door verkoop groepsmaatschappijen

-

-598

Mutatie door verwatering belang derden

923

-

Mutatie door aankoop belang derden

-

-927

Stand per 31 december

-7.974

-8.018

De mutatie door verwatering betreft het belang derden in Classic FM V.o.f. Vanwege verwatering wordt het belang vergroot van 75% naar 100% in 2015. In 2014 wordt de mutatie voorzaakt door uitbreiding van het belang derden in Groupdeal B.V. en door verkoop van groepsmaatschappijen Zoom.in Nederland B.V. (70%) en Ticketsplus B.V. (75%). Voor de verwerving van het 10% aandeel in 2016 in Sienna Holding B.V. wordt verwezen naar Gebeurtenissen na balansdatum.


26.Rentedragende leningen en overige financieringsverplichtingen

Deze toelichting bevat informatie over de contractuele bepalingen van de rentedragende leningen en overige financieringsverplichtingen van TMG. Voor meer informatie over het door TMG gelopen renterisico en valutarisico wordt verwezen naar toelichting 31.

Bedragen in duizenden euro's

2015

Totaal

Kortlopend deel

Langlopend deel

Rentedragende leningen

11.969

11.969

-

Overige financiering

14.049

13.577

472

Totaal

26.018

25.546

472

Bedragen in duizenden euro's

2014

Totaal

Kortlopend deel

Langlopend deel

Rentedragende leningen

11.497

-

11.497

Overige financiering

19.112

8.986

10.126

Totaal

30.609

8.986

21.623

Bedragen in duizenden euro's

Valuta

Nominale rente

Nominale waarde

Jaar van aflossing

Boekwaarde 2015

Boekwaarde 2014

Rentedragende leningen

Aandeelhouderslening V-Ventures B.V. aan Sienna Holding B.V.

EUR

4,1% (2014: 4,1%)

8.400

-

11.969

11.497

Bancaire financiering -doorlopende kredietfaciliteit

EUR

3-mnd Euribor + 1,50%

-

-

-

-

Totaal

11.969

11.497

Overige financiering

Verplichtingen Licenties Sky Radio Group

EUR

2% (2014: 3,0%)

-

2016-2017

11.233

15.479

Nog te betalen overnamebedragen

EUR

-

-

-

2.672

3.489

Overige langlopende verplichtingen

EUR

-

-

-

144

144

Totaal

14.049

19.112

Voorwaarden en aflossingsschema

Voor alle leningen geldt dat de effectieve rente gelijk is aan de nominale rente.

Rentedragende leningen

De aandeelhouderslening V-Ventures B.V. aan Sienna Holding B.V. is tezamen met het minderheidsbelang in Sienna Holding B.V. van 10% (zie toelichting 25) op 21 januari 2016 verworven van V-Ventures B.V. door Telegraaf Media Groep N.V. (zie ook de Gebeurtenissen na balansdatum). Hierdoor is Telegraaf Media Groep N.V. voor 100% economisch eigenaar geworden van Sky Radio Group.

Op 10 juli 2015 is een bancaire financieringsfaciliteit afgesloten bij een consortium van twee banken. Deze faciliteit heeft een looptijd van drie jaar. De faciliteit bestaat uit een variabele kredietlijn (revolving credit facility) en een rekening-courant kredietlijn (ancillary credit facility). De financieringsfaciliteit kent marktconforme condities en is gelimiteerd op 2,5 keer NEBITDA (bedrijfsresultaat exclusief afschrijving, amortisatie en bijzondere waardeverminderingsverliezen en exclusief buitengewone posten zoals reorganisatielasten en boekwinsten op verkoop activa). Daarnaast mogen de interestlasten over de relevante periode niet meer bedragen dan 1/5e  van de NEBITDA. Aan beide voorwaarden werd in 2015 voldaan. Zekerheden voor deze lening zijn niet gesteld.

Overige financiering

De verplichtingen inzake de licenties van Sky Radio Group hebben betrekking op jaarlijkse voorafgaande betalingen tot 1 september 2017 aan het Agentschap Telecom. De jaarlijkse bijdragen aan het Agentschap Telecom zijn gecumuleerd, verdisconteerd en opgenomen onder overige financieringen voor 11.233 (2014: 15.479). De immateriële activa worden geamortiseerd over de contractuele periode. De interest gerelateerd aan de financiële verplichting is verantwoord onder financiële last. De jaarlijkse vooruitbetaling wordt in mindering gebracht op de langlopende verplichting. De reële waarde van de verplichtingen wijkt niet materieel af. Als gevolg van de uitspraak inzake de licentie van Radio Veronica kunnen de contractuele voorwaarden van de betreffende verplichting veranderen. Hiervoor wordt verwezen naar Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen.

Onder de nog te betalen overnamebedragen zijn verplichtingen opgenomen inzake de acquisitie van Sky Radio Group, Groupdeal en Metro. Voor de verwerving van Metro zullen tot en met 2017 nog deelbetalingen plaatsvinden.


27.Personeelsbeloningen

Toegezegde-bijdrageregeling

De pensioenregelingen voor Sky Radio Group, Keesing Media Group en voor een belangrijk deel van het personeel van de Amsterdamse en Alkmaarse bedrijven van TMG zijn ondergebracht bij Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959. De pensioenregeling betreft een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. De werkgever heeft geen andere verplichting dan het voldoen van de premies. Eind 2015 liep de uitvoeringsovereenkomst met het Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 af. Werkgever en de COR voeren al enige tijd besprekingen over een nieuwe pensioenregeling, waarvan beoogd wordt dat deze in 2016 in werking zal treden. Met Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 is overeengekomen dat de uitvoeringsovereenkomst, zoals die bestond tot en met 2015, voor één jaar, onder nagenoeg dezelfde voorwaarden, wordt verlengd.

Brutoverplichting uit hoofde van toegezegde personeelsregelingen

TMG kent een aantal door haar toegezegde personeelsregelingen op grond waarvan een deel van de (ex-) werknemers in Nederland en Frankrijk recht heeft op een (aanvullende) uitkering. De regelingen betreffen:

Toegezegde pensioenregelingen

Aanvullingen op pensioenen (garantieregeling)

Werknemers in dienst tot eind 2005 en op dat moment deelnemer aan Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959, participeerden in een garantieregeling. Nieuwe werknemers vanaf 1 januari 2006 waren geen deelnemer meer van de garantieregeling, waarbij een percentage van het eindloon werd gegarandeerd. Eind 2012 is de toezegging zodanig aangepast dat de invloed van toekomstige salarisgroei is uitgesloten, derhalve was de regeling bevroren. De regeling is ondergebracht bij Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959. Eind 2015 is deze garantieregeling beëindigd. Voor de deelnemers op 31 december 2015, die onder de voorwaarden van de eindloontoets vielen van het pensioenreglement van het pensioenfonds op die datum, is op 31 december 2015 de eindloontoets beëindigd. De eindloonrechten, volledig gefinancierd door de werkgever, zijn per die datum toegekend aan de betrokken deelnemers. Ultimo 2015 is Telegraaf Media Groep nog een bedrag van 350 verschuldigd aan het pensioenfonds ter affinanciering van de regeling. Door de beëindiging van de regeling is een last van 300 (nagekomen servcekosten) en een bate van 236 (beëindiging regeling) in de personeelskosten verantwoord.

Keesing Media Group heeft aan enkele van zijn (ex-)werknemers een indexatieregeling toegezegd. De indexatieregeling heeft betrekking op de jaarlijkse verhoging van de opgebouwde aanspraken met 50% van de prijsinflatie en wordt gefinancierd door de werkgever. De regeling is ondergebracht bij een externe verzekeraar. Daarnaast zijn er voor de werknemers van Keesing Media Group in Frankrijk regelingen die voorzien in een uitkering bij pensionering. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het aantal dienstjaren.

De eindloonregeling, toegezegd aan enkele werknemers van Sky Radio Group, is ultimo 2014 beëindigd. Deze werknemers zijn per 1 januari 2015 over gegaan naar de regeling van Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 (toegezegde bijdrageregeling).

Tegemoetkoming in de ziektekosten van gepensioneerden

Een beperkte groep gepensioneerden ontving in 2015 nog een tegemoetkoming op hun ziektekostenpremies. Per 1 juli 2015 is aan deze groep medegedeeld dat de regeling, vanaf 1 januari 2006 al niet meer open voor nieuw gepensioneerden, versneld wordt afgebouwd. In 2016 zal de tegemoetkoming nog 50% van die van 2015 bedragen, waarna de regeling per 31 december 2016 wordt beëindigd. Vanwege deze versnelde afbouw is een bate van 2.325 inzake nagekomen servicekosten verantwoord in de personeelskosten.

Overige toegezegde personeelsregelingen

Betreft aanvullingen arbeidsongeschiktheids- en jubileumregelingen. Bij de bepaling van de voorziening op jubileumregelingen is rekening gehouden met de eind 2015 aangekondigde reorganisaties bij de verschillende business units van Telegraaf Media Groep N.V. en is een bate van 503 (nagekomen servicekosten) in de personeelskosten verantwoord.

Telegraaf Media Groep heeft de pensioenregeling voor haar grafische werknemers (met name drukkerijen) ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds PGB (Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven). Het gaat om een collectieve middelloonregeling voor werknemers in dienst bij meerdere werkgevers die administratief wordt verwerkt alsof het een toegezegde-bijdrageregeling betreft. Er bestaat reglementair voor de aangesloten ondernemingen geen verplichting om eventuele tekorten aan te zuiveren. Ook bestaat er geen aanspraak op eventuele opgebouwde buffers. Om die reden is de pensioenregeling in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrage regeling. De dekkingsgraad van het Pensioenfonds Grafische Bedrijven lag eind 2015 met 101,4% onder het door de wet gestelde minimum (circa 120%). Eén van de maatregelen om de financiële positie van het fonds te verbeteren is een versobering van het partner pensioen ingaande 2016. Daarnaast zullen de pensioenuitkeringen gelijk blijven in 2016. Het is niet uit te sluiten dat in de toekomst pensioenbijdragen voor de betreffende regeling hoger kunnen komen te liggen en/of dat pensioenaanspraken worden verlaagd.

Risico's

De voorzieningen zijn actuariëel bepaald. Een stijging van toegepaste rekenrentes zal leiden tot een toename van de verplichtingen, welke, voor de toegezegde pensioenregelingen, deels wordt opgevangen door een toename van het rendement op beleggingen. Een stijging van de levensverwachting alsmede salarisstijgingen zullen tot een toename van de verplichtingen leiden. De uitkeringen uit de indexatieregeling en einde dienstverbanduitkeringen bij de Keesing Media Group zijn extern verzekerd. Gelet op de omvang van de verplichtingen worden de risico's voor TMG als zeer beperkt ingeschat.

Voornaamste actuariële veronderstellingen per balansdatum

In gewogen gemiddelden

2015

2014

Disconteringsvoet/ rendement op fondsbeleggingen

1,25% - 2,20%

1,10% - 2,30%

Duration

0,5 - 21,1

5,6 - 29,3

Toekomstige salarisstijgingen

2,00%

1,00%

Indexatie actieven

1,00%

1,00%

Inflatiecorrectie

1,80%

2,00%

Indexatie niet-actieven/ gepensioneerden

0,9% - 1%

1,00%

Gehanteerde sterftetafels

AG 2014

AG 2014

Het geprognosticeerde rendement is het gewogen gemiddeld verwacht rendement. Het verwachte rendement bedraagt, afhankelijk van de looptijd per regeling, tussen de 1,25% en 2,20% (2014:1,10%-2,30%) op de beleggingen bij externe vezelkeringsmaatschappijen.

Ontwikkeling van de opgenomen nettoverplichting uit hoofde van toegezegde personeelsregelingen

Bedragen in duizenden euro's

2015

2014

Verplichting per 1 januari

8.703

8.976

Kosten van de toegezegde personeelsbeloningen opgenomen in de winst- en verliesrekening

-2.244

-137

Kosten van de toegezegde personeelsbeloningen nooit via de winst- en verliesrekening

881

1.850

Bijdragen en premies aan de regeling

-2.157

-1.986

Opgenomen verplichting uit hoofde van toegezegde personeelsbeloningen

5.183

8.703

Waarvan:

Toegezegd pensioenregeling

2.030

4.812

Overige personeelsregelingen

3.153

3.891

Verplichting per 31 december

5.183

8.703

Specificatie van de verplichtingen uit hoofde van toegezegde personeelsregelingen

Bedragen in duizenden euro's

2015

2014

Contante waarde niet gefinancierde verplichtingen

3.153

3.891

Contante waarde van gefinancierde verplichtingen

9.540

12.491

Contante waarde verplichtingen

12.693

16.382

Reële waarde van fondsbeleggingen

-7.510

-12.640

Contante waarde van nettoverplichtingen

5.183

3.742

Niet-opgenomen door limitering beleggingen

-

4.961

Opgenomen verplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten

5.183

8.703

Het effect van de limitering van de beleggingen betreft de garantieregeling terzake de toegezegde pensioenregelingen. De vordering is niet in rechte afdwingbaar en derhalve heeft een limitering van de beleggingen plaatsgevonden. De betreffende regeling is ultimo 2015 beëindigd.

Verloop van de contante waarde van de verplichting uit hoofde van toegezegde personeelsregelingen

Bedragen in duizenden euro's

2015

2014

Per 1 januari

16.382

21.136

Servicekosten

282

516

Nagekomen servicekosten

-2.528

356

Resultaat op jubileumverplichtingen

65

87

Beëindiging regeling

-236

-3.316

Interest over de verplichtingen

283

674

Premies

-

821

Actuariële resultaten

-536

-1.815

Uitkeringen

-1.019

-2.077

Per 31 december

12.693

16.382

De daling in het saldo van de verplichtingen wordt voornamelijk veroorzaakt door de beëindiging ter zake van de toegezegde pensioenregelingen en de invloed van de aangekondigde reorganisatieplannen op de jubileumregelingen.

Verloop van de reële waarde van de fondsbeleggingen

Bedragen in duizenden euro's

2015

2014

Per 1 januari

12.640

20.568

Premies

2.157

2.807

Interest over de fondsbeleggingen

283

694

Beëindiging regeling

-

-1.916

Actuariële resultaten

-6.488

-7.385

Bijkomende kosten

-64

-51

Uitkeringen

-1.018

-2.077

Per 31 december

7.510

12.640

Samenstelling van de fondsbeleggingen

Bedragen in duizenden euro's

2015

2014

Vastgoedbeleggingen

-

280

Aandelen

-

1.649

Zakelijke waarden

-

3.304

Deposito's

-

162

Beleggingen bij verzekeringsmaatschappijen

7.510

7.245

Per 31 december

7.510

12.640

Verloop van effect limitering fondsbeleggingen

Bedragen in duizenden euro's

2015

2014

Per 1 januari

4.961

8.408

Interest

109

273

Actuariële resultaten

-5.070

-3.720

Per 31 december

-

4.961

In de winst- en verliesrekening opgenomen resultaat

Bedragen in duizenden euro's

2015

2014

Servicekosten

282

516

Nagekomen servicekosten

-2.528

356

Resultaat op jubileumverplichtingen

65

87

Beëindiging regeling

-236

-1.400

Bijkomende kosten

64

51

Resultaat uit toegezegd personeelsregelingen

-2.353

-390

Kosten overige personeelsregelingen

-222

609

Kosten van toegezegd pensioenregeling

-2.131

-999

Resultaat uit toegezegd personeelsregelingen

-2.353

-390

Bijdrage aan toegezegde bijdrageregelingen

12.221

12.986

Kosten samenhangend met personeelsregelingen 1

9.868

12.596

Interest

109

253

Totaal

9.977

12.849

 1. Opgenomen onder pensioenlasten 10,090 (2014: 11.867) en overige personeelkosten -222 (2014: 609)

TMG verwacht dat de totale te betalen bijdrage voor personeelsregelingen in 2016 10.604 (2015: 14.602) bedraagt, voor zover redelijkerwijs in te schatten.

Er zijn geen specifieke risico's met betrekking tot het pensioenfonds. De risico's voortkomend uit de toegezegde personeelsregelingen hebben betrekking op de (markt-) ontwikkelingen van rente, inflatie, sterfteverwachtingen en van beleggingen.

Actuariële resultaten nooit via de winst- en verliesrekening

Bedragen in duizenden euro's

2015

2014

Effect van wijzigingen in economische aannames van de verplichtingen

-109

1.861

Effect van wijziging sterftetabellen

-

-41

Effect van ervaringsaanpassingen van de verplichtingen

-428

-3.635

Rendement op beleggingen (exclusief interestbaten)

6.488

7.385

Veranderingen effect van limitering beleggingen (exclusief interestlasten)

-5.070

-3.720

Totaal

881

1.850

Gevoeligheidsanalyses

In onderstaande tabellen zijn gevoeligheidsanalyses opgenomen voor verschillende aannames. Daarbij is de interval van 0,25% gehanteerd. De analyse laat de onderlinge afhankelijkheid van de aannames buiten beschouwing.

Bedragen in duizenden euro's

min 0,25%

gehanteerd

plus 0,25%

Disconteringsvoet

1,00% - 1,95%

1,25% - 2,20%

1,50% - 2,45%

Pensioenverplichtingen jaarultimo

13.233

12.693

12.185

Servicekosten 2015

231

226

219

Looninflatie

1,75%

2,00%

2,25%

Pensioenverplichtingen jaarultimo

12.627

12.693

12.760

Servicekosten 2015

219

226

231

Prijsinflatie

1,55%

1,80%

2,05%

Pensioenverplichtingen jaarultimo

12.689

12.693

12.696

Servicekosten 2015

225

226

226

Indexatie actieven

0,75%

1,00%

1,25%

Pensioenverplichtingen jaarultimo

12.693

12.693

12.693

Servicekosten 2015

226

226

226

Indexatie gepensioneerden

0,75%

1,00%

1,25%

Pensioenverplichtingen jaarultimo

12.246

12.693

13.170

Servicekosten 2015

226

226

226


28.Voorzieningen

Bedragen in duizenden euro's

2015

2014

Reorganisatievoorziening

30.479

24.025

Verlieslatende contracten

766

1.453

Geschillen

5.180

3.075

36.425

28.553

Langlopend gedeelte

216

274

Kortlopend gedeelte

36.209

28.279

Boekwaarde per 31 december

36.425

28.553

Reorganisatievoorziening

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

2015

2014

Stand per 1 januari

24.025

35.112

Gedurende het boekjaar getroffen voorzieningen

7

30.867

6.129

Vrijval

7

-3.695

-5.915

Opgenomen in de winst- en verliesrekening

27.172

214

Gedurende het boekjaar gebruikte voorzieningen

-20.718

-11.301

Stand per 31 december

30.479

24.025

In 2015 is de reorganisatievoorziening van 2014 grotendeels uitbetaald. Gedurende 2015 is een reorganisatievoorziening opgenomen als gevolg van een reorganisatie binnen de drukkerijen in verband met het terugbrengen van het aantal persen van 10 naar 4. Met deze reorganisatie is een FTE-reductie gemoeid van circa 160. Daarnaast zijn de plannen voor een reorganisatie van ruim 90 werknemers bij de redactie van TMG Landelijke Media en bij Dichtbij.nl verder uitgewerkt.

De reorganisatieplannen zijn op verschillende wijzen met de TMG-medewerkers gecommuniceerd, waardoor een gerechtvaardigde verwachting is gewekt bij de medewerkers dat de reorganisatie wordt uitgevoerd. Voor verschillende onderdelen is de reorganisatie reeds in gang gezet na instemming van de Ondernemingsraad. De reorganisatievoorziening betreft de verplichtingen ter zake van arbeidsbemiddeling en afvloeiing bij met name uitgeverijen van printproducten en het facilitair bedrijf. Een verandering in veronderstellingen en schattingen kan gevolgen hebben voor de werkelijke kosten van de reorganisatie, waaronder invulling binnen de functies, keuze van afvloeiing (afkoop of bemiddeling), sociaal plan en tijdstip. Het kortlopende gedeelte bedraagt 30.479 (2014: 24.025).

Verlieslatende contracten

Bedragen in duizenden euro's

2015

2014

Stand per 1 januari

1.453

1.757

Gedurende het boekjaar getroffen voorzieningen

652

2.151

Vrijval

-85

-

Opgenomen in de winst- en verliesrekening

567

2.151

Gedurende het boekjaar gebruikte voorzieningen

-1.254

-2.455

Stand per 31 december

766

1.453

De voorziening verlieslatende contracten heeft hoofdzakelijk betrekking op huurpanden, niet meer in gebruik, waarvan de toekomstige huurtermijnen, tot einde contractdatum, zijn voorzien.

Geschillen

Bedragen in duizenden euro's

2015

2014

Stand per 1 januari

3.075

4.000

Gedurende het boekjaar getroffen voorzieningen

3.115

1.646

Vrijval

-688

-2.215

Opgenomen in de winst- en verliesrekening

2.427

-569

Gedurende het boekjaar gebruikte voorzieningen

-322

-356

Stand per 31 december

5.180

3.075

De voorziening geschillen betreft aanspraken gedaan door derden op TMG. De geschillen zijn voortgekomen uit de normale bedrijfsuitoefening van TMG. Een nadere toelichting kan, vanwege mogelijk nadelige effecten voor de onderneming, niet worden gegeven.


29.Latente belastingvorderingen en –verplichtingen

De in het overzicht van de financiële positie opgenomen latente belastingvorderingen en –verplichtingen zijn ultimo boekjaar als volgt toe te rekenen:

Bedragen in duizenden euro's

2015

Activa

Verplichtingen

Saldo

Immateriële activa

-

-18.023

-18.023

Materiële vaste activa

2.655

-

2.655

Personeelsbeloningen

363

-

363

Voorzieningen

7.539

-

7.539

Voorwaartse verliescompensatie

27.840

-

27.840

Netto belastingvordering/verplichting (-)

38.397

-18.023

20.374

Bedragen in duizenden euro's

2014

Activa

Verplichtingen

Saldo

Immateriële activa

-

-19.538

-19.538

Materiële vaste activa

3.046

-

3.046

Personeelsbeloningen

962

-

962

Voorzieningen

5.763

-

5.763

Voorwaartse verliescompensatie

29.337

-

29.337

Netto belastingvordering/verplichting (-)

39.108

-19.538

19.570

Opgenomen onder activa en passiva aangehouden voor verkoop

246

-406

-160

Netto belastingvordering/verplichting (-)

38.862

-19.132

19.730

Voorwaartse verliescompensatie

De voorwaartse verliescompensatie vervalt in de jaren 2021 tot 2024.

TMG verwacht de komende jaren voldoende fiscale winsten te genereren om deze latente belastingvordering te realiseren.

Niet in het overzicht van de financiële positie opgenomen latente belastingvorderingen

Inzake (aanloop-) verliezen van enkele dochterondernemingen zijn geen latente belastingvorderingen in het overzicht van de financiële positie opgenomen, omdat er geen verwachting is deze op korte termijn te realiseren. Het uitnutten van deze latente belastingvordering is namelijk afhankelijk van toekomstige fiscale winsten. De niet-opgenomen latente belastingvordering bedroeg 4.935 (2014: 2.792).

Mutaties in tijdelijke verschillen gedurende het boekjaar

Bedragen in duizenden euro's

Stand 1 januari 2015

Opgenomen in winst- en verliesrekening

(De-) Consolidatie

Stand 31 december 2015

Tijdelijke verschillen

Correcties van voorgaande jaren

Immateriële vaste activa

-19.538

1.515

-

-

-18.023

Materiële vaste activa

3.046

-484

93

-

2.655

Personeelsbeloningsregelingen

962

-599

-

-

363

Voorzieningen

5.763

1.697

79

-

7.539

Voorwaartse verliescompensatie

29.337

3.991

-5.488

-

27.840

Netto belastingvordering/verplichting (-)

19.570

6.120

-5.316 1

-

20.374

 1. Zie ook de toelichting 11.

Bedragen in duizenden euro's

Stand 1 januari 2014

Opgenomen in winst- en verliesrekening

(De-) Consolidatie

Stand 31 december 2014

Tijdelijke verschillen

Correcties van voorgaande jaren

Immateriële vaste activa

-20.468

1.780

-850

-19.538

Materiële vaste activa

1.495

1.551

-

-

3.046

Personeelsbeloningsregelingen

419

543

-

-

962

Voorzieningen

6.514

-751

-

-

5.763

Voorwaartse verliescompensatie

25.978

3.359

-

-

29.337

Overige posten

101

-101

-

-

-

Netto belastingvordering/verplichting (-)

14.039

6.381

-

-850

19.570


30.Handelsschulden en overige verplichtingen

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

2015

2014

Vooruitontvangen abonnementsgelden

40.186

39.227

Overige vooruitontvangen bedragen

5.428

4.460

Handelsschulden aan leveranciers

23.380

20.013

Te betalen personeelsbeloningen (vakantiedagen/-toeslagen)

20.834

21.691

Overige belastingen en sociale premies

14.030

14.726

Overige verplichtingen en overlopende passiva

28.085

32.382

Totaal

131.943

132.499

De overige verplichtingen en overlopende passiva betreffen (schattingen voor) redactiekosten, bezorgkosten, overige exploitatiekosten, retouren en te betalen provisies. De reële waarde van de verplichtingen wijkt niet af van de hier opgenomen nominale waarde.


31.Financieel risicobeheer

In het kader van de normale bedrijfsvoering onderkent TMG het markt-, krediet-, valuta- en renterisico. De huidige economische ontwikkelingen versterken de druk op de oplage- en advertentie-inkomsten, waarvan TMG voor een belangrijk deel van haar producten afhankelijk is. TMG heeft verschillende scenario’s ontwikkeld om de schommelingen in deze inkomsten te kunnen opvangen. Onderdeel daarvan is een kostenreductieprogramma gestart in 2012 en 2013 en wat in 2015 grotendeels is afgerond. Daarnaast is in 2015 besloten de capaciteit bij de drukkerijen sterk te verminderen door het aantal drukpersen terug te brengen van 10 naar 4. Hierdoor kan beter ingespeeld worden op een daling in de oplagen. Tevens kan de ontwikkeling van de papierprijs invloed hebben op het bedrijfsresultaat.

De Raad van Bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de inrichting van en het toezicht op het risicobeheerkader van TMG. De Raad van Bestuur beoordeelt jaarlijks zowel op centraal als decentraal niveau de strategische risico’s en beoordeelt per kwartaal de ontwikkeling en bewaking van de maatregelen.

Het interne beheersingsbeleid is erop gericht om de risico’s, waarmee TMG wordt geconfronteerd, in kaart te brengen en te analyseren, passende controles te bepalen en risico’s te bewaken. Beleid en systemen voor risicobeheer worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig aangepast aan de marktomstandigheden en activiteiten van TMG. TMG wil met behulp van beheersnormen en procedures een gedisciplineerde cultuur ontwikkelen, waarin alle werknemers hun taak en verplichtingen begrijpen. Door Group Internal Audit worden evaluaties van controles en procedures uitgevoerd, waarvan de bevindingen worden gerapporteerd aan de Raad van Bestuur en de Auditcommissie.

Marktrisico

Marktrisico betreft het risico dat de beschikbaarheid van financieringsmiddelen voor Corporates als TMG beperkt wordt door ontwikkelingen die buiten de directe invloedssfeer liggen van het bedrijf zelf. In een omgeving waarin bedrijven sterk afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van bancaire financiering, is het van belang om in voldoende mate toegang te houden tot alternatieve financieringsbronnen.

Gegeven de relatief beperkte behoefte aan financiering heeft TMG vooralsnog voldoende aan haar gesyndiceerde financieringsfaciliteit (zie toelichting op rentedragende leningen en overige financieringsverplichtingen) van € 70 mln met een looptijd van 3 jaar (tot medio 2018). Pas bij een substantiële stijging van de financieringsbehoefte wordt het voor TMG van belang om ook alternatieve financieringsbronnnen in overweging te nemen.

Kredietrisico’s

Kredietrisico’s ontstaan voor TMG indien grote klanten niet (tijdig) aan hun betalingsverplichtingen voldoen. De gehanteerde (branchebrede) betalingsvoorwaarden, de relatief beperkte afhankelijkheid van individuele klanten, en het historische betalingsgedrag van onze klanten maken toepassing van financiële instrumenten ter beperking van dit risico niet noodzakelijk. De oplage-inkomsten van de kranten worden grotendeels vooruit ontvangen. Het kredietrisico concentreert zich voornamelijk in Nederland.

Bijzondere waardeverminderingsverliezen

Klanten worden geacht binnen vooraf bepaalde limieten te betalen. Bij overschrijding van de limiet wordt de levering van diensten stopgezet. De klanten betreffen voornamelijk mediabureaus, bedrijven en abonnees. De ouderdomsopbouw van de handelsvorderingen op de verslagdatum was als volgt:

Bedragen in duizenden euro's

Totaal

nog niet vervallen

tussen 30 en 60 dgn

tussen 60 en 90 dgn

tussen 90 en 180 dgn

tussen 180 en 360 dgn

meer dan 360 dgn

Stand per 31 december 2015

53.263

39.601

8.220

1.702

1.094

1.057

1.589

Stand per 31 december 2014

52.435

38.898

7.092

1.611

1.539

1.138

2.157

Door TMG wordt een waardecorrectie voor oninbaarheid gevormd voor het risico van bijzondere waardeverminderingen voor geschatte verliezen uit hoofde van handelsvorderingen. De waardecorrectie voor oninbaarheid wordt bepaald op basis van de achterstand van betalingen en gestelde limieten. Mutaties in de waardecorrectie voor oninbaarheid met betrekking tot handelsvorderingen gedurende het jaar waren als volgt:

Bedragen in duizenden euro's

2015

2014

Stand per 1 januari

4.819

7.674

Dotatie

1.071

2.506

Opname

-2.266

-5.361

Stand per 31 december

3.624

4.819

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico is het risico dat TMG niet op het vereiste moment aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Het uitgangspunt van het liquiditeitsrisicobeheer is dat te allen tijde voldoende liquiditeiten en/of kredietfaciliteiten beschikbaar zijn om te kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige financiële verplichtingen. Op balansdatum waren aanzienlijke liquiditeiten plus een niet door zakelijke zekerheid gedekte kredietfaciliteit beschikbaar, waarvan geen gebruik hoefde te worden gemaakt.

Valutarisico

Valutarisico is het risico dat koersfluctuaties van invloed zijn op de winstgevendheid van transacties. Valutarisico’s kent TMG in zeer beperkte mate bij activiteiten buiten het eurogebied, te weten Denemarken, Zweden, Verenigd Koninkrijk en Polen. De nettokasstroom van en naar de entiteiten, en de timing ervan, is zodanig dat er geen significante valutaposities door ontstaan. De gevoeligheid voor vreemde valuta's is voor TMG derhalve zeer beperkt. In 2015 zijn er dan ook geen dekkingsmaatregelen getroffen.

Renterisico

Het voor TMG meest relevante renterisico is het risico dat TMG’s cost of capital nadelig beïnvloed zou kunnen worden door wijzigingen in de rentevoet op de financiële markten. Gezien de beperkte omvang van de schuldpositie is TMG nauwelijks gevoelig voor rentefluctuaties en hebben deze geen significante invloed op de financiële positie van TMG.

Overige marktprijsrisico

Van de grondstoffen die op de wereldmarkt worden verhandeld neemt TMG enkel papier in die mate af, dat fluctuaties in de prijs daarvan het bedrijfsresultaat materieel kunnen beïnvloeden. TMG kiest ervoor het risico van fluctuerende papierprijzen niet te hedgen, omdat de grote papierfabrikanten een dusdanige positie innemen op de termijnmarkt, dat deze onvoldoende liquide is om hedging van voor TMG significante volumes attractief te maken.

Reële waarde van financiële verplichtingen

De reële waarde van de financiële verplichtingen is te verdelen in niveaus van de volgende reële waarde hiërarchie:

 • Genoteerde prijs in een actieve markt voor gelijke bezittingen en verplichtingen (niveau 1);
 • Gegevens anders dan een genoteerde prijs binnen niveau 1, dat zijn observeerbare bezittingen en verplichtingen, zowel direct (de prijs) als indirect (afgeleide prijs) (niveau 2);
 • Gegevens over een bezitting of verplichting die niet zijn gebaseerd op observeerbare marktgegevens (onobserveerbare gegevens) (niveau 3).

De boekwaarde van financiële instrumenten komt nagenoeg overeen met de reële waarde. De rentedragende leningen en overige langlopende financieringsverplichtingen en de handelsschulden en overige verplichtingen vallen qua waarderingsmethode onder niveau 3 (eigen waarderingsmethodiek), zowel in 2014 als in 2015. Er hebben geen verschuivingen plaatsgevonden tussen deze niveaus. 

Overzicht looptijd financiële verplichtingen

Bedragen in duizenden euro's

Totaal

6 maanden of minder

7 - 12 maanden

1 - 2 jaar

2 - 5 jaar

Meer dan 5 jaar

2015

Rentedragende leningen en overige langlopende financieringsverplichtingen1

26.368

14.254

11.642

472

-

-

Handelsschulden en overige verplichtingen

131.943

123.906

8.037

-

-

-

Totaal

158.311

138.160

19.679

472

-

-

2014

Rentedragende leningen en overige langlopende financieringsverplichtingen

30.959

-

9.336

9.502

624

11.497

Handelsschulden en overige verplichtingen

132.499

122.539

9.960

-

-

-

Totaal

163.458

122.539

19.296

9.502

624

11.497

 1. Inclusief 350 rente

De rentedragende leningen en overige financieringsverplichtingen betreft voor 11.968 de aandeelhouderslening V-Ventures B.V. aan Sienna Holding B.V. De lening is tezamen met het minderheidsbelang in Sienna Holding B.V. van 10% (zie toelichting 25) op 18 januari 2016 verworven van V-Ventures B.V. door Telegraaf Media Groep N.V. (zie ook de gebeurtenissen na balansdatum).

Kapitaalbeheer

De Raad van Bestuur van TMG heeft het beleid om een sterke vermogenspositie te bewaken, waarmee het vertrouwen van beleggers, crediteuren en de markten wordt behouden en toekomstige ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten is zeker gesteld. Een belangrijk kerncijfer daarbij is het rendement op het eigen vermogen, dat wordt gedefinieerd als het nettoresultaat gedeeld door het eigen vermogen, exclusief minderheidsbelangen. De Raad van Bestuur bewaakt tevens het niveau van het aan gewone aandeelhouders uit te keren dividend.

TMG koopt van tijd tot tijd eigen aandelen in op de markt. Aankoop- en verkoopbeslissingen worden per specifieke transactie genomen door de Raad van Bestuur binnen door de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gestelde limieten. TMG beschikt niet over een vastomlijnde regeling voor de inkoop van eigen aandelen; momenteel is geen inkoopprogramma van kracht.


32.Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Verplichtingen uit hoofde van langlopende contracten vervallen als volgt:

Operationele leaseverplichtingen

Bedragen in duizenden euro's

2015

2014

< 1 jaar

19.411

23.595

1-5 jaar

15.397

29.095

> 5 jaar

665

787

Totaal

35.473

53.477

De operationele leaseovereenkomsten bestaan uit meerjarige verplichtingen ter zake van huur bedrijfsgebouwen, leaseauto’s, ICT diensten en overige dienstverlening. In het boekjaar 2015 werd uit hoofde van operationele leasing een last van 9.893 in de winst- en verliesrekening opgenomen (2014: 10.473).

Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen

TMG heeft contracten afgesloten met gronstoffenleveranciers en leveranciers van hulpmaterialen, waarvan de verplichtingen binnen 1 jaar 3.200 (2014: 13.840) bedragen.

TMG heeft een meerjarig drukcontract afgesloten voor haar puzzelbladen en dagbladen. De afnameverplichting tussen 1 en 3 jaar bedraagt maximaal 17.000 (2014: 17.000).

Juridische geschillen

Een aantal groepsmaatschappijen van TMG is, als aangeklaagde, betrokken bij rechtszaken. Deze zaken betreffen met name arbeidsverhoudingen, geschillen en rectificaties van publicaties. TMG ziet de uitkomst hiervan met vertrouwen tegemoet en heeft derhalve geen voorziening hiervoor opgenomen. Voor zaken waarvoor wel een voorziening is opgenomen wordt verwezen naar toelichting 28.

Niet uit de balans blijkende rechten

Sky Radio Group

Op 8 januari 2015 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (‘CBb’) uitspraak gedaan in de rechtszaak die Sky Radio Group heeft aangespannen jegens de Staat. De rechtszaak had betrekking op de vergoeding van € 20,4 miljoen die Sky Radio Group moet betalen voor de FM-licentievergunning in de periode 2011-2017 voor de geclausuleerde kavel A2 (‘Radio Veronica’). Het CBb heeft Sky Radio Group in het gelijk gesteld, de uitspraak is niet vatbaar voor enig beroep of verzet. In de uitspraak heeft het CBb het hoger beroep van Sky Radio gegrond verklaard. Ook heeft het CBb het vergunningvoorschrift vernietigd. De vergunning is overigens in stand gelaten.

Gedurende 2015 heeft TMG enkele keren overleg gevoerd met de Staat over de uitspraak van het CBb en de mogelijke gevolgen. Na deze besprekingen is het voor TMG echter nog onzeker hoe de Minister tot een nieuwe waardebepaling zal gaan komen. In afwachting van een besluit door de Minister is de Staat nog niet overgegaan tot invordering van de te betalen aflossing op de licentieverplichting over de periode september 2015 tot en met augustus 2016.

TMG heeft voor haar positiebepaling met diverse adviseurs overleg gevoerd omtrent de inschatting ten aanzien van het verdere vervolg van de onderhandelingen en discussies met de Staat. Daarbij is ook gekeken naar de inhoudelijke overwegingen van het CBb. Die lijken niet uit te sluiten dat de minister eigener beweging (ambtshalve) een poging zal ondernemen om een nieuwe financiële betalingsverplichting op te leggen voor het gebruik van kavel A2. Daarbij geldt tevens dat het CBb niet heeft geoordeeld dat kavel A2 geacht moet worden een waarde te hebben die kleiner of gelijk is aan nul. Noch is gesteld dat de minister daarom het te betalen bedrag daarom op nul had moeten stellen.

TMG heeft tevens geconcludeerd dat het niet uit te sluiten is dat de uitspraak op indirecte wijze negatieve gevolgen kan meebrengen voor Sky Radio Group. Dat houdt verband met overwegingen als dat de minister kan beslissen of de huidige radio-vergunningen aan het einde van hun huidige looptijd nogmaals verlengd zullen worden, of dat een geheel nieuwe verdeling plaatsvindt. Dat laatste zou een veiling kunnen inhouden. De onzekerheid die dat meebrengt behelst de vraag of Sky Radio Group wel zal kunnen blijven uitzenden op kavel A2, alsmede de onduidelijkheid omtrent de daaraan verbonden financiële voorwaarden.

Op grond van haar analyses, in 2015 gevoerd overleg met de Staat, ontvangen adviezen en overwegingen concludeert TMG dat de uitkomst van de gevolgen van de uitspraak van het CBb onzeker is. Een betrouwbare inschatting van de directe gevolgen is niet te maken. In de balans per 31 december 2015 zijn de licenties in verband met de uit kavel A2 voortvloeiende verplichtingen opgenomen onder de immateriële activa, noot 14, voor een bedrag van 5.663 (2014: 9.050), terwijl de gerelateerde verplichting is opgenomen onder de rentedragende leninigen en overige financieringsverplichtingen, noot 26, voor een bedrag van 6.999 (2014: 6.863). Wanneer zich gedurende 2016 nieuwe feiten voordoen kunnen deze posten wijzigen.


33.Investeringsverplichtingen

In 2014 en 2015 is TMG geen significante overeenkomsten aangegaan voor de ontwikkeling van software of andere investeringen, anders dan gemeld bij noot 32.


34.Voorwaardelijke verplichtingen

Ultimo 2015 is ter waarde van 9.137 (2014: 8.687) aan bankgaranties afgegeven ter dekking van FM-licentieverplichtingen en van aangegane huurverplichtingen.


35.Verbonden partijen

Identiteit van verbonden partijen

Er is sprake van een relatie met verbonden partijen tussen TMG en haar dochterondernemingen enerzijds en geassocieerde deelnemingen (zie onderdeel 16 van de toelichting), gemeenschappelijke overeenkomsten, Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 en Stichting Preferente Aandelen Telegraaf Media Groep N.V. anderzijds. Een lijst van deelnemingen is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

De volgende aandeel- of certificaathouders hebben per 31 december 2015, volgens het register van de AFM, een belang groter dan 20% in het kapitaal van TMG:

• Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

• Bech N.V.

• Dasym Investment Strategies B.V.

Transacties met Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Voor een specificatie van de bezoldiging van het management verwijzen wij naar onderdeel 8 van de toelichting op de Vennootschappelijke jaarrekening. De toelichting op verbonden partijen heeft geheel betrekking op het hoogste management van TMG, te weten de Raad van Bestuur (key management) en de Raad van Commissarissen. De totale beloning is opgenomen onder personeelskosten (zie onderdeel 7 van de toelichting op geconsolideerde jaarrekening).

Transacties met aandeel- of certificaathouders

In april 2015 heeft TMG een Letter of Intent getekend met Dasym Investment Strategies B.V. om te komen tot een strategisch partnership waarbij beide partijen gezamenlijk een fonds oprichten dat onder andere investeert in de ontwikkeling van Over-The-Top. Per balansdatum dient nog aan een aantal voorwaarden (waaronder goedkeuring door de Centrale Ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen) te worden voldaan alvorens dit fonds opgezet kan worden.

Overige transacties met verbonden partijen

Overige transacties met verbonden partijen hebben betrekking op geassocieerde deelnemingen (omzet 2015 nihil; omzet 2014: nihil). De uitstaande vorderingen met verbonden partijen waren 453 (2014: 188) per 31 december. Er is een voorziening gevormd van 453 (2014:188). In 2015 heeft TMG 10.955 (2014: 11.095) premie afgedragen aan Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959. Inclusief werknemersbijdrage bedroeg de premie 15.803 (2014: 16.409). Alle uitstaande saldi met deze verbonden partijen worden op zakelijke, objectieve basis geprijsd en in contanten afgewikkeld binnen zes maanden na verslagdatum. Voor geen enkel saldo is zekerheid gesteld.


36.Gebeurtenissen na balansdatum

Voor een toelichting op de gebeurtenissen na balansdatum wordt verwezen naar de Overige gegevens.