NL / EN

Jaarverslag 2015

To the top

Vennootschappelijke jaarrekening 2015


Vennootschappelijke winst- en verliesrekening

Bedragen in duizenden euro's

2015

2014

Resultaat dochterondernemingen (na belasting)

-10.023

-26.260

Saldo overige baten en lasten (na belasting)

-12.737

-7.546

Nettoresultaat

-22.760

-33.806


Vennootschappelijk overzicht van de financiële positie

per 31 december voor resultaatbestemming

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

2015

2014

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Goodwill

2

-

2.599

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

398.497

282.912

Latente belastingvorderingen

27.696

26.148

Totaal financiële vaste activa

3

426.193

309.060

Totaal vaste activa

426.193

311.659

VLOTTENDE ACTIVA

Vlottende activa

Groepsmaatschappijen

1.161

215.070

Overige vorderingen

182

-

Geldmiddelen

37

81

Totaal vlottende activa

1.380

215.151

Totaal activa

427.573

526.810

EIGEN VERMOGEN

Geplaatst kapitaal

11.588

11.588

Wettelijke reserves

539

2.051

Overige reserves

245.813

278.886

Onverdeeld resultaat

-22.760

-33.806

Totaal eigen vermogen

4

235.180

258.719

LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN

Groepsmaatschappijen

177.824

177.824

Overige langlopende verplichtingen

-

310

Totaal langlopende verplichtingen

5

177.824

178.134

KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN

Groepsmaatschappijen

13.889

89.795

Overige verplichtingen

680

162

Totaal kortlopende verplichtingen

6

14.569

89.957

Totaal verplichtingen

192.393

268.091

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

427.573

526.810