NL / EN

Jaarverslag 2015

To the top

Verslag van de Raad van Commissarissen


Samenstelling Raad van Commissarissen

Michiel (M.A.M.) Boersma (1947)

In de Algemene Vergadering van 23 april 2015 is de heer Boersma (Nederlandse nationaliteit) herbenoemd voor een tweede periode (2015-2019). In de periode van 2003 - 2009 was de heer Boersma voorzitter van de Raad van Bestuur van Essent N.V..

Belangrijkste commissariaten/nevenfuncties: lid van de Raad van Commissarissen van PostNL, lid board Electrica S.A., Roemenië, non-executive board member NYNAS AB, Zweden, voorzitter Adviescommissie Limburgs Energie Fonds. De heer Boersma is verder bijzonder hoogleraar Corporate Governance aan de Tias Business School in Tilburg.

De heer Boersma is voorzitter van de Selectie- en benoemingscommissie en lid van de Remuneratiecommissie.

Jan (J.J.) Nooitgedagt (1953)

De heer Nooitgedagt (Nederlandse nationaliteit) was CFO en lid Raad van Bestuur van Aegon N.V. van april 2009 tot mei 2013. Daarvoor heeft hij diverse functies bekleed bij Ernst & Young, onder andere als Managing Partner voor Nederland en België.

Eerste benoemingstermijn TMG: 2013-2017.

Belangrijkste commissariaten/nevenfuncties: voorzitter van de Raad van Commissarissen van Vivat N.V., voorzitter bestuur VEUO, lid van de Raad van Commissarissen BNG Bank N.V. en Robeco N.V., bestuurslid Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK, lid van de Commissie Financiële Verslaggeving en Accountancy van de AFM en lid van het Audit Committee van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De heer Nooitgedagt is voorzitter van de Auditcommissie en van de Remuneratiecommissie en lid van de Selectie- en benoemingscommissie.

Guus (A.R.) van Puijenbroek (1975)

De heer Van Puijenbroek (Nederlandse nationaliteit) is directeur van VP Exploitatie N.V. en Bech N.V.

Eerste benoemingstermijn TMG: 2012-2016.

Belangrijkste commissariaten/nevenfuncties: lid van de Raad van Commissarissen van Batenburg Techniek N.V., lid van de Raad van Commissarissen van Billboard Technology Industries N.V. en lid van de Raad van Commissarissen van Koninklijke Van Puijenbroek Textiel.

De heer Van Puijenbroek is lid van de Audit-, de Remuneratie- en de Selectie- en benoemingscommissie.

Annelies (A.G.) van den Belt (1965)

Mevrouw Van den Belt (Nederlandse nationaliteit) is CEO van Findmypast. Daarvoor had zij functies bij SUP Media (CEO), ITV broadband (directeur), Media en Telegraph Group Limited (directeur) en was zij uitgever van Independent Press Moscow en Men’s Health en Playboy Russia.

Eerste benoemingstermijn TMG: 2014-2018.

Mevrouw Van den Belt heeft geen andere commissariaten/nevenfuncties.

Mevrouw Van den Belt is lid van de Auditcommissie.

Simone (S.G.) Brummelhuis (1965)

Mevrouw Brummelhuis (Nederlandse nationaliteit) is directeur van TheNextWomen en TheNextWomen Crowd Fund. Zij had diverse functies, onder andere bij Europe Astia (Vice President), IENS (directeur) en advocatenkantoor Loeff Claeys Verbeke.

Eerste benoemingstermijn TMG: 2014-2018.

Belangrijkste commissariaten/nevenfuncties: Lid van de Raad van Advies van diverse ondernemingen waaronder Lendahand BV, Storecove BV, Neos Finance BV en ECE Ondernemerscentrum Erasmus Universiteit, en Kennispartner Innovatiesessies College & Chamber Hemingway Duisenberg Society.

Mevrouw Brummelhuis is lid van de Audit-, de Remuneratie- en de Selectie- en benoemingscommissie.


Verslag van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van TMG houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur van TMG en op de algemene gang van zaken binnen het bedrijf. Bovendien staat de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur met raad terzijde, zowel op verzoek van de Raad van Bestuur als op eigen initiatief.

Vergaderingen van de Raad van Commissarissen

De Raad kwam in het afgelopen jaar negen keer bijeen in een regulier geplande vergadering met de Raad van Bestuur, waarvan eenmaal telefonisch. Naast de reguliere vergaderingen waren er drie extra vergaderingen met de Raad van Bestuur, waarvan twee telefonisch. De volledige Raad van Commissarissen was aanwezig bij deze vergaderingen.

Daarnaast werd er 8 maal vergaderd in afwezigheid van de Raad van Bestuur. Deze bijeenkomsten vonden veelal plaats hetzij voorafgaand hetzij na afloop van de reguliere vergadering van de Raad van Commissarissen. In deze vergaderingen werd veelal de agenda van de vergadering kort doorgesproken en de belangrijkste focuspunten vastgesteld. Verder werd aandacht besteed aan de samenstelling en het functioneren  van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen alsmede de aanpassing en voortgang van de strategie.

Aandachtspunten van de Raad van Commissarissen in 2015

Afgelopen jaar werd door de Raad van Commissarissen samen met de Raad van Bestuur veel aandacht besteed aan de strategische focus. Een sterk 24/7 digitaal aanbod op basis van de sterke hoofdmerken is de enige manier om langetermijnrelaties met consumenten in stand te houden en te versterken. Focus op de hoofdmerken biedt TMG meer mogelijkheden om te kapitaliseren op de bestaande waarde en competenties binnen de onderneming. In overleg met de Raad van Commissarissen zijn door de Raad van Bestuur drie strategische hoofddoelstellingen geformuleerd:

 • het versterken van de hoofdmerken en het creëren van versterkte domeinposities
 • het vergroten van consumentenbereik
 • het realiseren van duurzaam rendement.

In juni 2015 heeft de Raad van Commissarissen samen met de Raad van Bestuur een separate strategiesessie gehouden (naast de ruime aandacht voor dit onderwerp op de reguliere vergaderingen van de Raad van Commissarissen).

Er werd regelmatig gesproken over de financiële stand van zaken binnen Telegraaf Media Groep en haar werkmaatschappijen. Er is al langere tijd sprake van een veranderende en dalende markt; advertentie-inkomsten en oplages dalen. Kostenreducties en reorganisaties zijn noodzakelijk. In dit verband is meer dan voorheen gestuurd op de liquiditeitspositie.

2015 was een jaar van reorganisaties: Holland Media Combinatie, Dichtbij.nl, TMG Landelijke Media, de redactie van De Telegraaf waaronder de benoeming van een nieuwe hoofdredacteur van De Telegraaf en de gedeeltelijke sluiting van de drukkerijen (vestiging Alkmaar). Bij deze reorganisaties gingen veel banen verloren. Het spreekt voor zich dat de Raad van Commissarissen hieraan veel tijd heeft besteed.

Een van de andere hoofdthema’s voor de Raad van Commissarissen in 2015 was cultuur- en leiderschapsverandering binnen TMG. Er is binnen TMG een uitgebreid cultuur- en leiderschapsprogramma opgezet dat komend jaar een vervolg krijgt door middel van onder meer een leiderschapsprogramma ontwikkeld in samenwerking met Nyenrode voor de top 50 van TMG. Verder is op instigatie van de Raad van Commissarissen een talent management en succession planning programma ontwikkeld.

Onderwerpen als mogelijke samenwerkingsverbanden, risicomanagement en de status van de ICT-omgeving stonden daarnaast prominent op de agenda.

Vergaderingen van de commissies

Auditcommissie

De Auditcommissie is een vaste en voorbereidende commissie van de Raad van Commissarissen. De Auditcommissie bestaat uit de heren Jan Nooitgedagt (voorzitter), Guus van Puijenbroek, mevrouw Annelies van den Belt en mevrouw Simone Brummelhuis. De Auditcommissie kwam in zeven reguliere vergaderingen bijeen met de Raad van Bestuur, de externe accountant van Deloitte en de stafhoofden Internal Audit en Concern Financiën en Administratie van TMG. Eén van deze vergaderingen vond telefonisch plaats. Na afloop van de reguliere vergaderingen heeft de Auditcommissie vijf keer zonder de Raad van Bestuur vergaderd. Het aanwezigheidspercentage bij deze vergaderingen was 100%. Onderwerpen van gesprek waren onder meer de jaar-, halfjaar- en kwartaalcijfers van TMG, persberichten, begroting 2016, het interne risicobeheersing- en controlesysteem en de invulling hiervan, de status van het operationeel en strategisch risicomanagement (zie ook het hoofdstuk Risicomanagement), Samenstelling Raad van Bestuurde auditresultaten en de follow-up van eerdere audits, de managementletter en het verbeteren van de tone at the top door middel van workshops. Verder werd gesproken over de onvoldoende geautomatiseerde controles en het in control statement. Specifieke onderwerpen die eveneens in deze vergaderingen aan de orde kwamen, waren de cashflowprognose, de fiscale positie, de convenanten met de banken en mogelijke bijzondere waardeverminderingen van goodwill, immateriële activa en drukpersen.

Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie is een vaste en voorbereidende commissie van de Raad van Commissarissen. De Remuneratiecommissie bestaat uit de heren Jan Nooitgedagt (voorzitter), Michiel Boersma, Guus van Puijenbroek en mevrouw Simone Brummelhuis. De Remuneratiecommissie kwam in 2015 zes keer in vergadering bijeen. Het aanwezigheidspercentage bij deze vergaderingen was 100%. In de vergaderingen werden onder meer de remuneratie van de Raad van Bestuur over 2015, de vergoeding voor commissarissen, het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur, de lange termijn variabele beloningscomponent voor de Raad van Bestuur en de gezamenlijke en individuele doelstellingen van de leden van de Raad van Bestuur voor 2015 besproken.

Selectie- en benoemingscommissie

De Selectie- en benoemingscommissie is een vaste en voorbereidende commissie van de Raad van Commissarissen. De Selectie- en benoemingscommissie bestaat uit de heren Michiel Boersma (voorzitter), Jan Nooitgedagt, Guus van Puijenbroek en mevrouw Simone Brummelhuis. De commissie vergaderde drie keer in 2015. Het aanwezigheidspercentage bij deze vergaderingen was 100%. Tijdens deze vergaderingen kwamen onder meer de samenstelling van de Raad van Commissarissen, de samenstelling van de Raad van Bestuur, de benoeming van nieuwe leden van het management, het cultuur- en leiderschapsprogramma en succession planning van het senior management aan de orde.

Evaluaties

In januari 2015 vond een bijeenkomst plaats van de Raad van Bestuur met de voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen, waarin het functioneren van de Raad van Bestuur werd geëvalueerd. Het functioneren van de Raad van Bestuur is ook geëvalueerd in juni 2015. Ten slotte heeft een eindejaarsevaluatie plaatsgevonden, met als belangrijk onderdeel een 360 graden review met een externe adviseur. De voorzitter en de vice-voorzitter deden hiervan mondeling verslag in de vergadering van de Raad van Commissarissen.

In juni 2015 vond een bijeenkomst plaats van de Raad van Commissarissen waarin het functioneren van de Raad van Commissarissen werd geëvalueerd met behulp van een externe adviseur. De externe adviseur heeft vooraf individueel met alle leden van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur gesproken en input verzameld. De externe adviseur heeft op basis hiervan een toezichtsvisie voor de Raad van Commissarissen geformuleerd en deze visie is besproken op de bijeenkomst in juni 2015. Op basis van de toezichtsvisie en de hiervoor genoemde bijeenkomst zijn verschillende aanbevelingen geformuleerd, zoals verbetering van de kwaliteit en tijdigheid van de informatieverschaffing aan de Raad van Commissarissen en het verstrekken van meer strategische opties of alternatieven door de Raad van Bestuur in geval er goedkeuring wordt gevraagd door de Raad van Bestuur voor een bepaald besluit. Deze aanbevelingen zijn vervolgens waar mogelijk opgevolgd gedurende 2015.

Met een nieuw managementinformatiesysteem stelt de Raad van Bestuur verschillende rapportages beschikbaar aan Raad van Commissarissen, zoals maandelijkse businessrapportages, financiële overzichten en verslaglegging van Internal Audit en Risicomanagement.

Contacten binnen de organisatie

Vier van de leden van de Raad van Commissarissen hebben in 2015 twee vergaderingen van de Centrale Ondernemingsraad (COR) en twee overlegvergaderingen tussen de Raad van Bestuur en het dagelijks bestuur van de COR bijgewoond. Onderwerpen van gesprek waren onder andere de cijfers en de lopende en verwachte reorganisaties.

In het verslagjaar vond een aantal keren informeel overleg plaats tussen de Raad van Commissarissen en de COR en tussen de Raad van Commissarissen en het dagelijks bestuur van de COR.

Op verzoek van de Raad van Commissarissen nodigt de Raad van Bestuur in elke vergadering van de Raad van Commissarissen het management van een van de bedrijfsonderdelen uit. Het management geeft een presentatie over hun onderdeel en is daarna beschikbaar voor discussie en vragen.

Daarnaast hebben de voorzitter en de vice-voorzitter (de heren Boersma en Nooitgedagt) van de Raad van Commissarissen regelmatig informeel overleg met de CEO en CFO, maar ook met bepaalde stafhoofden, zoals het hoofd Internal Audit, het hoofd Juridische Zaken en het hoofd ICT.

Permanente educatie van de Raad van Commissarissen

Nieuwe leden van de Raad van Commissarissen volgen een introductieprogramma opgezet door TMG. Daarnaast hebben leden van de Raad van Commissarissen afgelopen jaar een workshop op het gebied van internal audit en risk management gevolgd. Ook wordt de Raad van Commisarissen actief op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de mediawereld en met name in het digitale domein en brengt de Raad ook zelf discussieonderwerpen en kennis in op deze gebieden.

De leden van de Raad van Commissarissen hebben verder afgelopen jaar verschillende cursussen gevolgd of activiteiten verricht op het gebied van Corporate Governance en beloningsbeleid. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer Boersma, is bijzonder hoogleraar Corporate Governance geworden bij de TIAS Businessschool te Tilburg en heeft in dit kader in 2015 een oratie gehouden over Corporate Governance. Daarnaast hebben alle leden van de Raad van Commissarissen meerdaagse executive board academies gevolgd en opleidingen waaronder het postdoctorale Chamber programma van de Hemingway Duisenberg Society en het executive programma van de Singularity University (Silicon Valley, VS).

Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

De samenstelling van de Raad van Commissarissen voldoet aan het vereiste dat ten minste 30% van de leden man en ten minste 30% van de leden vrouw dienen te zijn. Bij de benoemingen van de heer Van der Snoek en de heer Epskamp in 2014 was hun kennis van en ervaring in de mediabranche, leidinggevende ervaring en ervaring opgedaan met verander- en herstructureringstrajecten doorslaggevend. Er is actief naar vrouwelijke kandidaten gezocht, maar geen geschikte vrouwelijke kandidaten stelden zich beschikbaar. Bij nieuwe benoemingen van de Raad van Bestuur zal een evenwichtige en adequate samenstelling worden nagestreefd. Hierbij zullen alle relevante criteria worden meegenomen. TMG streeft ernaar vrouwen op de hogere managementposities te benoemen, die in de toekomst kunnen doorgroeien naar de Raad van Bestuur. Hiervoor wordt een actief HR-beleid ontwikkeld waarin opvolgingsplanning een belangrijke rol vervult.

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 23 april 2015 is Michiel Boersma, voorzitter van de Raad van Commissarissen, voor een tweede termijn herbenoemd. In 2016 loopt de termijn van Guus van Puijenbroek af. De heer Van Puijenbroek is beschikbaar voor herbenoeming.

De Raad van Commissarissen voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van Best-practice-bepaling lll 2.1 van de Code Corporate Governance. Guus van Puijenbroek is volgens de voornoemde criteria te beschouwen als afhankelijke commissaris.

Dankwoord en aanbieding jaarverslag

2015 was wederom een jaar met uitdagende marktomstandigheden en met vele veranderingen in de organisatie om TMG beter voor te bereiden op de toekomst. Dat heeft van velen grote inzet gevraagd. Graag willen wij de Raad van Bestuur en de medewerkers van TMG bedanken voor de wijze waarop zij in 2015 hun taak hebben verricht.

Hierbij bieden wij u aan het verslag, de balans per 31 december en de winst- en verliesrekening over 2015 met de toelichtingen, zoals deze door de Raad van Bestuur zijn samengesteld. De jaarrekening is gecontroleerd en akkoord bevonden door Deloitte Accountants B.V. te Amsterdam, zoals blijkt uit de in dit jaarverslag opgenomen controleverklaring.

De jaarrekening is door ons besproken in de jaarlijkse bijeenkomst met de accountant en vervolgens ondertekend om te voldoen aan onze wettelijke verplichting op grond van art. 2: 101 lid 2 BW.

Wij stellen u voor:

 1. de jaarrekening over 2015 overeenkomstig de aangeboden stukken vast te stellen.
 2. de Raad van Bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid in 2015.
 3. de Raad van Commissarissen te dechargeren voor het uitgeoefende toezicht in 2015.
 4. een dividend uit te keren van € 0,16 per aandeel.

Amsterdam, 8 maart 2016

Namens de Raad van Commissarissen,

Michiel Boersma, voorzitter


Beloningsbeleid bestuurders en commissarissen

Beloningen Raad van Bestuur

Het beloningsbeleid is te raadplegen op onze corporate website . In algemene zin is het volgende van toepassing:

 1. Het doel is om topmanagers binnen de Raad van Bestuur van TMG te kunnen aantrekken en behouden.
 2. Het beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur van TMG wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) op voorstel van de Raad van Commissarissen.
 3. Binnen de grenzen van het beloningsbeleid, zoals vastgesteld door de AvA, stelt de Raad van Commissarissen de beloning vast van de individuele leden van de Raad van Bestuur.

Beloningsstructuur

De beloningsstructuur van de leden van de Raad van Bestuur bestaat uit een vast en een variabel element. De beloningsstructuur is op de aandeelhoudersvergadering van april 2014 vastgesteld en voor wat betreft de variabele component lange termijn op de aandeelhoudersvergadering van 23 april 2015 gewijzigd.

De Raad van Commissarissen beslist jaarlijks over het aanpassen en/of indexeren van het vaste deel van de bezoldiging. Voor wat betreft het gehele variabele deel (kort en lang) formuleert de Raad van Bestuur jaarlijks conceptdoelstellingen voor het komende boekjaar en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen. Ze zijn mede gericht op de langetermijndoelstellingen van TMG en de met haar verbonden ondernemingen en in overeenstemming met het risicoprofiel van de onderneming.

Vaste component

Het vaste element (“basissalaris”) is het salaris op jaarbasis inclusief vakantietoeslag en wordt uitgekeerd in 12 gelijke termijnen.

Variabele component korte termijn

De variabele component korte termijn bedraagt maximaal 50% van het basissalaris en wordt voor 60% bepaald door de mate waarin gezamenlijke doelstellingen van de Raad van Bestuur worden gerealiseerd en voor 40% door de mate waarin individuele doelstellingen van de leden van de Raad van Bestuur worden gerealiseerd.

De doelstellingen van de heer Van der Snoek voor 2015 bestonden uit strategische, financiële, HR, communicatiegerelateerde en operationele doelstellingen. De doelstellingen van de heer Epskamp waren met name financieel van aard. Naar het oordeel van de Raad van Commissarissen hebben de heer Van der Snoek en de heer Epskamp negentig (90) procent van hun doelstellingen voor 2015 behaald. Dit komt neer op een variabele kortetermijnbeloning over 2015 van € 202.500 voor de heer Van der Snoek en € 168.750 voor de heer Epskamp.

Daarnaast kan de Raad van Commissarissen besluiten tot toekenning van een extra bonus waarover in de algemene vergadering van aandeelhouders verantwoording zal worden afgelegd. De variabele beloning zoals omschreven in dit lid wordt uitgekeerd in contanten. Bij het vaststellen van de beloning van de individuele leden van de Raad van Bestuur neemt de Raad van Commissarissen binnen het algemene beloningsbeleid diverse factoren in acht zoals vereiste competenties, bekwaamheden en verantwoordelijkheden van de bestuurder. Ook de mogelijke invloed op de beloningsverhoudingen binnen de onderneming wordt meegenomen.

Variabele component lange termijn

De hoofdlijnen van de variabele component lange termijn zien er als volgt uit. De variabele component lange termijn wordt vooraf voor de gehele prestatieperiode van vier jaar in een keer voorwaardelijk toegekend. De prestatieperiode loopt van 1 januari 2015 tot 1 januari 2019. Voor de vorm van toekenning is gekozen voor rekeneenheden die de waarde van het aandeel TMG reflecteren (“Phantom Shares”). Een Phantom Share is in feite een rekeneenheid die de waarde van het aandeel TMG reflecteert. Er vindt een afrekening in contanten plaats en verder hebben de houders van Phantom Shares geen stemrecht of vergaderrechten, noch bestaat er een recht tot het ontvangen van dividend. Het aantal voorwaardelijk toe te kennen Phantom Shares bij aanvang van de prestatieperiode wordt als volgt berekend: vier maal 25% van het basissalaris bij aanvang prestatieperiode gedeeld door de gemiddelde beurskoers van het aandeel TMG in het laatste kwartaal van 2014. De definitieve toekenning van het aantal Phantom Shares vindt plaats aan het einde van de prestatieperiode.Toekenning vindt plaats op basis van prestatiecriteria, zoals die bij aanvang van de prestatieperiode worden overeengekomen. Prestatiecriteria zijn als volgt vastgesteld:

 • Prestatie van het aandeel TMG ten opzichte van andere aandelen in een vergelijkingsgroep (weging 30%).
 • De behaalde EBITDA-marge in het laatste jaar van de prestatieperiode (weging 25%).
 • De gerealiseerde omzet in het laatste jaar van de prestatieperiode (weging 15%).
 • De prestaties van TMG op het gebied van ESG-criteria (CO2-reductie en implementatie van het Talent Management Programma) (weging 30%).

De variabele component lange termijn bedraagt jaarlijks maximaal 25% van het jaarlijkse basissalaris, dat eerst na vier jaar wordt uitbetaald.

Zie voor nadere informatie toelichting 8 van de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening.

Beëindigingsvergoeding

In de opdrachtovereenkomst van de leden van de Raad van Bestuur is een bepaling opgenomen met betrekking tot een ontslagvergoeding ingeval van tussentijdse opzegging van de opdrachtovereenkomst door TMG. Deze vergoeding wordt berekend door ten aanzien van de eerste twee jaar van de opdrachtovereenkomst per jaar uit te gaan van een vergoeding gelijk aan 1,5 maal het vaste honorarium op maandbasis en ten aanzien van de jaren erna per jaar 2 maal het vaste honorarium op maandbasis met een maximum van éénmaal het vaste honorarium op jaarbasis. Een dergelijke vergoeding is niet verschuldigd ingeval de tussentijdse opzegging plaatsvindt vanwege verwijtbaar handelen of nalaten van het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur.

Pensioenregeling

De pensioengerechtigde leeftijd voor nieuwe leden van de Raad van Bestuur is de AOW-leeftijd en de leden van de Raad van Bestuur kunnen deelnemer zijn van de Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959. De pensioenregeling is een middelloonregeling met een nabestaandenpensioen op opbouwbasis.

Leningen

TMG verstrekt aan de leden van de Raad van Bestuur geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke, tenzij dit past binnen de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de voor het gehele personeel geldende voorwaarden en na goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Beloningen Raad van Commissarissen

2015

2014

Raad van Commissarissen

Voorzitter

45.450

45.000

Leden

35.350

35.000

Auditcommissie

Voorzitter

6.565

6.500

Leden

5.555

5.500

Remuneratiecommissie

Voorzitter

6.060

6.000

Leden

5.050

5.000

Selectie- en benoemingscommissie

Voorzitter

6.060

6.000

Leden

5.050

5.000

De door de aandeelhoudersvergadering in april 2014 goedgekeurde bedragen, zijn in 2015 verhoogd met een percentage van 1% (dit percentage is gebaseerd op het CPI-indexcijfer).